LSS-verksamheternas arbete med covid-19

Lunds kommun arbetar aktivt för att minska risken för spridning av coronaviruset. Vi anpassar våra verksamheter och arbetssätt för att minska riskerna och för att du ska känna dig trygg med det stöd du får av oss. Våra medarbetare stannar hemma vid symtom, även milda, vi är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning så fort någon uppvisar symtom.

Daglig verksamhet

Våra dagliga verksamheter håller numera öppet som vanligt.

Tillhör du eller en anhörig en riskgrupp har du möjlighet att arbeta hemifrån. Då får du habiliteringsersättning som vanligt för de dagar som det var planerat att du skulle ha varit på den dagliga verksamheten.

Ingår du inte i en riskgrupp får du habiliteringsersättning om du är hemma på grund av sjukdom. Är du hemma för att du är orolig för att bli smittad får du inte någon ersättning. Stanna hemma om du är sjuk och tänk på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar två symtomfria dagar innan du går tillbaka till din arbetsplats.

Kontakta din dagliga verksamhet om du har frågor.

Alla dagliga verksamheter i Lunds kommun

Begränsade besök på LSS-boende

För att skydda våra boende och minimera riskerna för smitta tar vi inte emot några besök på våra LSS-bostäder. På vissa enheter kan undantag göras beroende på infektionsrisken hos de boende. Eventuella undantag beslutas i samråd mellan enhetschef och verksamhetschef. Självklart kan det också göras undantag om de finns speciella skäl.

Har du som anhörig frågor eller vill komma i kontakt med en boende är du välkommen att ringa oss.

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

Vad händer om det finns covid-19 på ett LSS-boende?

Så fort en brukare uppvisar symtom på covid-19 isoleras personen i sin lägenhet och provtagning görs. Vår personal börjar omedelbart att använda skyddsutrustning när de arbetar med personer om uppvisar symtom.

Om brukaren visar sig vara positiv för covid-19 informerar vi närstående till brukaren och också övriga personer som bor på boendet och deras närstående om att det finns konstaterad covid-19 på boendet. Vi håller tät kontakt med Region Skåne och följer de riktlinjer de har tagit fram. Det innebär bland annat att:

  • Personen som har insjuknat isoleras i sin lägenhet tills hen är symtomfri och därefter 48 timmar till. Vi bryter först isoleringen när det har gjorts en smittfrihetsbedömning tillsammans med ansvarig läkare.
  • Alla brukare vistas i sina egna lägenheter och vi är särskilt observanta på symtom.
  • Bara en viss del av personalgruppen arbetar med den smittade.
  • Vi utökar städrutiner och har inga gemensamma aktiviteter.

Smittförebyggande åtgärder och skyddsutrustning

Vi följer Smittskydd Skånes rekommendationer som säger att de viktigaste åtgärderna för att skydda brukare och patienter mot covid-19 inom vård och omsorg är att ha god följsamhet till hygienrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning. Personal ska även ha fysisk distansering i personalutrymmen, stanna hemma även vid lätta symtom och regelbundet rengöra gemensamma kontaktytor med ytdesinfektion. Utöver detta kan man vid brukarnära arbete använda sig av ett barriärskydd i form av munskydd eller visir. Syftet är att minimera risken för att symtomfri personal smittar vårdtagare.

I Lunds kommun har vi valt att använda visir som försiktighetsåtgärd. Anledningen till att vi har valt visir istället för munskydd är att det underlättar kommunikationen med brukarna. När vi bär visir syns mer av ansiktet vilket gör det lättare för brukarna att tolka ansiktsuttryck, se hur vi formar ord och vi hörs också bättre genom ett visir än ett munskydd.

Visiren använder vi alltid när vi arbetar nära brukare, även när de är friska. Om en brukar visar symtom på eller har konstaterad covid-19 börjar vi omedelbart att använda full personlig skyddsutrustning, vilket bland annat innebär att vi kompletterar med plastförkläde och munskydd.