Lägesbild torsdagen den 19 augusti med anledning av arbetet med covid-19

19 augusti, 2021

Badhus, fritidsgårdar och bibliotek öppnar upp och Lunds kommun fortsätter med individuella riskbedömningar i arbetsmiljön för gravida medarbetare. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Badhus, fritidsgårdar och bibliotek öppnar upp

Den 30 augusti öppnar delar av kommunens kultur- och fritidsverksamhet upp helt för allmänheten. Dock med fortsatt fokus på att motverka trängsel i lokalerna.

Badhuset Högevall, som tidigare endast varit öppet för föreningar, öppnar den 30 augusti upp motionssimning för allmänheten. Samtidigt tas besöksrestriktionerna för kommunens fritidsgårdar bort, folkbiblioteken återgår till ordinarie öppettider samt samtliga idrottslokaler (t.ex. bowlinghallen) öppnas för allmänheten. Även om restriktionerna tas bort, arbetar kommunen fortfarande med att motverka trängsel i sina lokaler. Bedömning om vilka åtgärder som krävs för respektive lokal görs beroende på lokalens beskaffenhet, besökstryck och personella resurser.

Knappt en månad senare, den 27 september, planerar kommunen att öppna upp Högevalls äventyrsbad för allmänheten. Skulle smittläget förändras kan dessa planer revideras med kort varsel.

Lunds kommun fortsätter att riskbedöma arbetssituationen för gravida medarbetare

Studier har visat att en covid-19-infektion innebär en ökad risk att föda för tidigt. Lunds kommun riskbedömer individuellt arbetet och arbetsuppgifterna för gravida medarbetare i förhållande till risk för att utsättas för smitta.

Beroende på hur riskbedömningen faller ut kan åtgärderna bli olika. Exempelvis kan det handla om omfördelning av arbetsuppgifter, förändringar i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt den gravida. Möjligheten att arbeta hemifrån helt eller delvis ska också bedömas. Om alla möjligheter till dylika åtgärder uttömts kan arbetsgivaren förbjuda arbete.

Arbetsmiljöverket meddelade 25 november 2020 ett förbud om att arbetstagare som är gravida inte ska arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19.

Rutinerna för ensamåkning i färdtjänsten återgår

Under pandemin har resenärer med färdtjänst erbjudits utökade möjligheter att åka som enda resenär i bilarna. Med ett generellt ökat resande under sommaren har bilarna inte räckt till fullt ut. Antalet vaccinerade har ökat och övrig kollektivtrafik har lättat på sina restriktioner. Från måndag 16 augusti återgick därför färdtjänsten till normala rutiner gällande ensamåkning. Det innebär att endast de som är legitimerade för det erbjuds ensamåkning.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.