Lägesbild torsdagen den 12 augusti med anledning av arbetet med covid-19

12 augusti, 2021

Förstärkt stöd till arbetet med psykisk ohälsa hos barn och unga, förlängning av tillfälliga hyresrabatter under pandemin och en trygg start på det nya läsåret. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Även om vaccinationen mot covid-19 pågår just nu i Skåne syns en ökning av antalet smittade de senaste veckorna. Det visar Region Skånes kartläggning. Då det kan finnas en viss risk att bli sjuk och smitta andra trots vaccination vill Lunds kommun därför poängtera att alla kvarvarande restriktioner och de grundläggande råden fortsatt gäller även för dig som är vaccinerad:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Testa dig vid symtom.

Trygg skolstart på måndag

Den 16 augusti startar det nya läsåret i alla Lunds kommuns skolor. Vårdnadshavare i grundskolan får inför skolstarten ett utskick med en påminnelse om gällande rekommendationer, såsom att stanna hemma vid symtom. Gymnasieelever och deras vårdnadshavare får löpande information via vklass. Skolorna följer fortsatt myndigheternas rekommendationer och arbetar med förebyggande åtgärder inom förskola, grundskola och gymnasieskolan.

Smittskydd Skåne uppmanar vårdnadshavare att tillse att skolelever från 13 år och uppåt skaffar giltig e-legitimation för att vid behov kunna beställa självtest via 1177.

Högevall öppnar upp helt för föreningar

På måndag öppnar Högevall upp helt föreningar. Tidigare har endast föreningsaktiva födda efter 2001 varit välkomna att träna. Nu får alla aktiva, oavsett födelseålder, besöka badet. Dock fortsätter kommunens arbete, i samarbete med föreningarna, att motverka trängsel i lokalerna. Högevall är fortsatt stängt för allmänheten.

Förstärkt stöd till arbetet med psykisk ohälsa hos barn och unga

Pandemin slår hårt mot olika delar av samhället. En grupp är barn och unga, vars psykiska hälsa påverkats bland annat av fjärr- och distansundervisningen. 

Lunds kommun utgår i sitt arbete med att hantera effekterna av covid-19 från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Sedan mars 2020 har Lunds kommun fortlöpande beslutat om ett antal åtgärdspaket för att lindra konsekvenserna av pandemin. Under kommunstyrelsen den 11 augusti beslutades att bevilja barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1 000 000 kronor vardera som förstärkt stöd till skolan för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Finansieringen görs genom kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.

Förlängning av tillfälliga hyresrabatter under pandemin

Lunds kommun har beslutat om ett antal åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin för kommunens företagare. Däribland gav kommunen under 2020 hyresrabatter. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att kompensera servicenämnden för inkomstbortfallen i samband med hyresrabatterna. Staten gav då möjlighet att ansöka om lokalhyresstöd till och med mars 2021. Möjligheten att söka stöd har nu utökats och innefattar även kvartal 2 och 3 2021.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i augusti att kompensera servicenämnden för intäktsbortfall med upp till 1 760 000 kronor orsakade av hyresrabatter till hyresgäster.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.