Lägesbild tisdag den 31 mars med anledning av arbetet med covid-19

31 mars, 2020

Lunds kommun vill kunna erbjuda skolmat till gymnasieelever som studerar på distans. För att det ska vara möjligt krävs dialog med samarbetskommunerna och särskild planering. Det är en av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Flera kommuner i Skåne erbjuder skolmat till de elever som just nu bedriver sina studier på distans. Lunds kommun har en vilja och ambition att kunna erbjuda våra gymnasieelever skolmat. Men eftersom cirka 60 procent av eleverna i Lunds gymnasier kommer från sammanlagt 37 andra kommuner än Lund krävs särskild planering. För att undvika att alla dessa åker in till Lund för att hämta mat under skoldagen diskuteras lösningar med samverkanskommunerna. För alla elever gäller även att lösningen måste vara förenlig med elevernas schema. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från två andra kommuner förutom Lunds kommun.

Redan nu finns ett arbete i Lunds kommun med att erbjuda skolmat till vissa elever. Det handlar om de elever där elevhälsoteamen på Lunds gymnasieskolor identifierat att de är i behov av skollunch även då utbildningen sker på distans. Dessa elever går till Comung och får en matkupong. Insatsen är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.

I torsdags beslutade kommunfullmäktige att sammanträden i nämnder och styrelser får genomföras med ledamöter närvarande på distans. I dag hålls det första sammanträdet sedan beslutet togs och först ut är tekniska nämnden. Referat från Lunds kommuns nämnder publiceras kort efter sammanträdena på lund.se under rubriken "Aktuella beslut i korthet".
Aktuella beslut i korthet

När det gäller sjukfrånvaron i Lunds kommun är den på ett övergripande plan på normal nivå, jämfört med motsvarande vecka den senaste fyraårsperioden. Sjukfrånvaron skiljer sig dock mycket mellan förvaltningarna. Det finns fortfarande enheter där personalfrånvaron är hög.

På flera förvaltningar fortsätter planeringen att hantera ett stort personalbortfall och det pågår aktivt arbete för att klara bemanningen på lång sikt. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram checklistor för snabbintroduktion för nyanställda med kortare uppdrag, både för äldreomsorgen och våra LSS-verksamheter. Syftet är att snabbt kunna få in ny personal i arbetet på förvaltningen med uppgifter som inte kräver särskild sjukvårdsutbildning.