Lägesbild måndag den 1 juni med anledning av arbetet med covid-19

1 juni, 2020

Effektiva åtgärder för att minska smittspridningen på särskilda boenden och till hösten kan gymnasie- och komvuxelever återvända till skolan. Det är några av frågorna som lyfts under måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Riktad tillsyn visar på effektiva åtgärder för minskad smittspridning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med anledning av smittspridningen av covid-19 i Sverige genomfört en riktad tillsynsinsats avseende särskilda boenden för äldre, hemtjänst och LSS-boenden. IVO har varit i kontakt med några av verksamheterna i Lunds kommun i både intern och extern regi och intervjuat enhetschefer och verksamhetschefer.

Tillsynen resulterade i att ingen av Lunds kommuns verksamheter fick några anmärkningar eller ytterligare skäl för granskning. Detta visar på att de åtgärder kommunen har vidtagit och det arbete som görs i verksamheterna är effektiva för att minska smittspridningen av covid-19. Syftet med tillsynen var att ta reda på vilka åtgärder som verksamheterna vidtar för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19. Kontakten har skett via telefon till tusen verksamheter i landet och frågorna som ställdes handlade om basala hygienrutiner och förmågan att ställa om vid upptäckt smitta. IVO kommer även att utföra en fördjupad och omfattande tillsyn av vården för personer på särskilda boenden för äldre, utifrån uppmärksammade brister bland verksamheterna i den tidigare tillsynen. Tillsynen planeras pågå veckor 23–25, omfattar samtliga regioner i landet och dem som fattar de medicinska besluten för personer på äldreboendet.

Till hösten kan gymnasie- och komvuxelever återvända till skolan

Efter sommarlovet återgår gymnasieskolorna och komvux till undervisning i skolornas lokaler. Beslutet gäller från 15 juni, men beslutet ändrar ingenting vad gäller skolavslutning och studentfirande. Under sommaren kommer de elever som deltar i sommarskolan att kunna göra detta på plats. Komvux – som bedriver undervisning hela sommaren – öppnar, men kan inte återgå direkt till undervisning på plats, utan kan komma att delvis behöva fortsätta på distans.

Under våren har ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen förberett flera olika scenarier inför hösten. Beskedet att skolorna kan återgå till undervisning på plats innebär att utbildningsförvaltningens ledningsgrupp nu kommer att börja planera för att alla ska kunna återvända till skolan i augusti.