Huvudmän för fristående förskolor och skolor

Här finns samlad information till enskilda huvudmän med anledning av coronaviruset.

Sveriges riksdag och regering beslutade den 19 mars 2020 om en ny lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar. Alla regler och beslut utgår från det rådande smittskyddsläget i samband med spridningen av coronaviruset. Regeringskansliet har tagit fram ett informationsmaterial som sammanfattar den nya förordningen. Där beskrivs de olika förändringar och åtgärder som nu gäller med anledning av det nya coronaviruset. Vi rekommenderar alla huvudmän att ta del av informationsmaterialet.

Regering om den nya förordningen

Läs lagen och förordningen

Utbildningsförvaltningen får frågor om vad som gäller vid ett regeringsbeslut om stängning av förskolor och skolor. Förvaltningen rekommenderar därför alla huvudmän att ta del av både lagen och förordningen, eftersom där ges svar på många av de frågor som ställs.

Riksdagen: Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid (riksdagens webbplats)

Riksdagen: Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta


Det finns också så kallade förordningsmotiv, som ytterligare förklarar den förordning som trädde i kraft den 22 mars 2020.

Riksdagen: Förordningsmotiv till förordningen

Regeringen har möjlighet att stänga förskolor

Den 19 mars 2020 antog riksdagen en lag som möjliggör för regeringen att stänga förskolor, skolor och fritidshem vid extraordinära händelser i fredstid. Som komplement till denna lag har regeringen utfärdat en förordning som närmare reglerar en sådan stängning.

Vid ett eventuellt beslut från regeringen om stängning av förskolor och skolor kommer Lunds kommun att agera i enlighet med dessa bestämmelser. I förordningen finns en förteckning över de samhällssektorer som bedöms vara samhällsviktig verksamhet.

Eget beslut om stängning av verksamhet

Om en huvudman för en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) med stöd av 4 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid beslutar att hålla verksamheten stängd gäller följande.

  • Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen.
  • Huvudmannen ska också informera hemkommunen om eventuella entreprenadavtal som har ingåtts med stöd av förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.
  • Det är den enskilde huvudmannen som ansvarar för att barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet inom sådana samhällssektorer som anges i förordningens 17 § kan erbjudas omsorg.
  • Det är den enskilde huvudmannen som ansvarar för att barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem erbjuds detta.

E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Vilka barn kommer att få omsorg om regeringen stänger förskolor eller skolor?

Om regeringen beslutar att stänga förskole- eller skolverksamhet så har barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ändå rätt att få omsorg. Det är barnets eller elevens hemkommun som i egenskap av huvudman ansvarar för att de ska få det. Hemkommunen ska också erbjuda förskola eller fritidshem till barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Detta gäller exempelvis barn med funktionsnedsättningar eller med sociala skäl, exempelvis med hänsyn till familjens situation.

Om regeringen beslutar att stänga ner förskole- eller skolverksamhet så har Lunds kommun för avsikt att teckna entreprenadavtal med de fristående huvudmän som bedömer att de kan upprätthålla sin verksamhet. Avsikten med detta är att säkerställa barns och elever kontinuitet och trygghet, genom att så många som möjligt av de barn och elever som då kommer att erbjudas omsorg ska kunna stanna kvar i sin normala miljö, på sin vanliga förskola eller sitt vanliga fritidshem.

Skolverket: Nya regler om förskolor eller skolor behöver stänga

Vårdnadshavare till barn/elev folkbokförd i Lunds kommun som deltar i samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg vid ett beslut om stängning ska fylla i Lunds kommuns e-tjänst.

Fyll i vår e-tjänst om omsorgsbehov i händelse av beslut om stängning av förskola eller skola

Vad gäller för kommunens ersättning till fristående förskolor och skolor vid en stängning?

Lunds kommun har ännu inte fattat något beslut i denna fråga. Nedan finns emellertid en länk till hur Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser på frågor om bidrag och ersättningar vid en eventuell stängning av verksamheter.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Bidrag och ersättningar vid en eventuell stängning av verksamheter

Information om covid-19

Lunds kommuns egna verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolor och förskolor. Mer om detta kan du läsa på Lunds kommuns webbplats som uppdateras kontinuerligt.

Lunds kommun om coronaviruset

Mer om ditt ansvar som huvudman i dessa frågor finns att läsa på Skolverkets webbplats.

Skolverkets webbplats

På skolverkets webbplats finns stöd för hur rektorer kan organisera och anpassa förskolans verksamhet under coronapandemin och vilket anvar förkolan har under pandemin.

Läs mer här