Föreningar och evenemang

Regeringen har sedan den 30/9 tagit bort samtliga restriktioner gällande deltagarantal och utrymme per person vid allmänna sammankomster och på offentliga tillställningar.

Har du blivit beviljad eller ansökt om stöd till verksamhet?

Lunds kommun vill säkerställa basfinansieringen för de aktörer som uppbär verksamhetsstöd.

De aktörer som uppbär verksamhetsbidrag för publika arrangemang beviljas uppskov med att skicka in reviderad verksamhetsplan och verksamhetsbudget. Vi kommer före sommaren även att kalla till höstens dialogmöten för att säkerställa att vi kan fortsätta de påbörjade samtalen om coronapandemins effekter.

Riksidrottsförbundet meddelar att LOK-stödet inte kommer att minska trots att det blir färre aktiviteter på grund av coronaviruset. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Riksidrottsförbundet kommer under hösten att återkomma med detaljerna för kompensation. 

De föreningar som väljer att senarelägga sitt årsmöte till följd av coronapandemin kommer att ha möjlighet att komplettera med nödvändiga handlingar även senare under året. Att årsmötet skjuts fram påverkar således inte föreningars möjlighet att få sitt bidrag utbetalat.

Säkrat lokalt stöd till föreningar och studieförbund

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har lett till att många föreningar och studieförbund inte har kunnat genomföra sina aktiviteter som planerat i år. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att basera nästa års ekonomiska stöd på aktiviteter som skett under 2019. Beslutet innebär att föreningar och studieförbund som tvingats ställa in eller minska sina aktiviteter under 2020 inte kommer att drabbas nästa år när de söker kommunalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag. Beräkningen av bidrag 2021 kommer att baseras på de inrapporterade uppgifterna för 2019 – inte föregående års siffror, som är vanligt förfarande.

Hyresnedsättning för föreningar

Den pågående coronapandemin har påverkat många föreningars ekonomi i Lunds kommun. Under våren har företag i kommunen fått möjlighet till en tillfällig hyresreduktion för dem som verkar i utsatta branscher och som hyr lokaler av kommunen. Nu har kommunstyrelsen beslutat att detta även ska omfatta ideella föreningar. Enligt beslutet ges kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att under perioden 1 juni 2020 till och med den 31 augusti 2020, efter en individuell prövning, ge ideella föreningar som har en konstaterad nedgång i sin verksamhet och sina intäkter med mer än 30 procent och som hyr lokaler av kommunen en hyressänkning med 50 procent. Kostnaden ska finansieras med de medel som kommunstyrelsen reserverat för coronapandemin.

Extra stöd till kulturlivet

Som en del av kommunens åtgärdspaket för att främja konst- och kulturlivet i Lund under pandemin lanseras nu två nya stödsatsningar. Den ena satsningen är ett tillfälligt arbetsstipendium för enskilda konstnärer/kulturarbetare, vars huvudsakliga inkomst kommer från konstnärligt arbete eller från arbete inom kultursektorn. Den andra satsningen är ”AiR” , en öppen inbjudan till alla Lundabaserade konst- och kulturaktörer att komma med idéer på tillfälliga konstnärliga verk att uppföra någonstans i det offentliga rummet i kommunen. Läs mer om satsningarna på här.

Har du blivit beviljad eller ansökt om stöd till publika arrangemang?

Lunds kommun betalar ut stöd till projekt som syftar till att skapa publika möten. Förutsättningarna för att skapa dessa möten påverkas både av myndigheters rekommendationer och av regler som gäller allmänna sammankomster.

Kommunen kommer inte att kräva tillbaka beviljade medel för arrangemang som inte kan genomföras till följd av coronapandemin.

Om det är möjligt, flytta arrangemanget eller fundera över om det går att genomföra på något annat sätt. Ta även kontakt med handläggare för att informera om uppdaterad/förändrad projektplan och budget.

Om du kan livesända ditt kulturarrangemang i en digital kanal, kontakta en handläggare. Vi hjälper gärna till att marknadsföra arrangemanget under #KulturströmLund.

Har du verksamhet i någon av Lunds kommuns anläggningar?

Följande gäller angående bokade tider i kommunala anläggningar:

  • Idrottshallar och gymnastiksalar endast är öppna för föreningsverksamhet, samt elitidrotten/yrkesmässig idrott.
  • Föreningar och organisationer bestämmer själva om de ska ställa in sin verksamhet eller inte. 
  • För föreningar som har terminsavtal och bokade tider för träning, matchspel och arrangemang utgår inga avbokningsavgifter. Avbokade tider debiteras inte. 
  • Föreningar erbjuds upp till 90 dagars anstånd med att betala fakturor för bokade tider.

Evenemang och möten i Lunds kommun planeras till senare datum

Olika evenemang och möten som Lunds kommun arrangerar påverkas av myndigheternas rekommendationer, arbetsbelastning och andra omständigheter i samband med coronapandemin.

Om evenemang inte kan skjutas till ett senare datum ska de, om möjligt, genomföras digitalt.

Stöd till föreningar via andra organisationer

Ansök om stöd för idrottsföreningar hos Riksidrottsförbundet

Ansök om stöd för specialidrottsförbund hos Riksidrottsförbundet

Ansök om stöd från Musikerförbundets krisfond

Ansök om stöd från Sveriges Författarförbund

Ansök om stöd från Svenska Fotografers Förbund

Ansök om stöd från Sveriges Film- och Videoförbund