Vänorter i världen

Lund har vänorter runt om i världen för att främja internationell samverkan, interkulturellt utbyte, ungdomskontakter, näringsliv och handel. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka vänorterna är.

Vad är en vänort?

De formella vänskapliga relationerna mellan städer i olika länder utvecklades starkt under decennierna efter 2:a världskriget.Tanken var att direkta kontakter mellan människor i Europas länder skulle främja det interkulturella utbytet, den ömsesidiga förståelsen, rörligheten och handeln – och därmed i förlängningen bidra till en varaktig fred.

Lunds kommun har också ingått vänortsavtal med ett antal städer runt om i världen. Intensiteten i kontakterna varierar. Med vissa vänorter har speciella vänortsföreningar upprättats. Lunds kommun bedriver också samverkan med kommuner utanför det formella vänortssystemet. Tematiskt begränsade partnerskapsavtal har bl.a. upprättats med Hangzhou i Kina och Coimbra i Portugal.

Den Europeiska vänortssamverkan stöds av EU, bl.a. genom programmet "Ett Europa för Medborgarna".

Besök programmets webbplats

Nordiska vänorter

Vänortssamarbetet omfattar alltifrån besök av officiella delegationer vid särskilda tillfällen, till diverse olika utbyten,mestadels inom kultur- och skolsektorn. För närvarande utarbetas en strategi för det framtida nordiska vänortssamarbetet under temat "En lärande nordisk gemenskap". Målet är att i samverkan hitta nya sätt att utveckla demokratin.

Borgå, Finland

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Borgå (på finska Porvoo). Staden har en befolkning på ungefär 49 000 personer och ligger vid kusten till Finska viken, några mil öster om Helsingfors. På bilden syns Borgås rådhus.

Borgås webbplats

Hamar, Norge

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Hamar. Hamar är en centralort i Hamars kommun med ungefär 30 000 invånare. Staden är belägen några mil norr om Oslo.

Hamars webbplats

Dalvik, Island

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Dalvik. Dalvik är en liten isländsk ort med drygt 1500 invånare, belägen vid öns norra kust.

Dalsviks webbplats

Viborg, Danmark

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Viborgs kommun. Staden ligger mitt i landet på Nørrejylland, Danmark och där bor ungefär 35 000 personer.

Viborgs webbplats

Föreningen Norden

Ett viktigt arbete för det praktiska genomförandet av utbytesverksamheten uträttas av Föreningen Norden i respektive kommun. Föreningen Nordens lokalavdelning i Lund omfattar cirka 300 medlemmar.Varje månadgenomförs föreningsarrangemang kring nordisk kultur och föreningen är också representerad vid nordiska vänortsutbyten. Föreningen Norden i Lund har genom åren varit en för kommunen angelägen samarbetspartner vid utvecklandet avdet nordiska samarbetet.

Ordförande: Lars Petersson.

Greifswald, Tyskland

Lunds kommun har sedan 1990 ett vänortssamarbete med universitets- och Hansastaden Greifswald som ligger belägen mellan öarna Rügen och Usedom. Greifswald är en stad med cirka 60 000 invånare. Lund och Greifswald har likheter i form av att båda städerna har anrika universitet och domkyrkor. Dessutom blev båda städerna svenska i mitten av 1600-talet.

Greifswalds officiella webbplats

Vänortsföreningen Lund-Greifswald

I februari 1991 bildades vänortsföreningen Lund – Greifswald. Föreningens syfte är att skapa kontakt mellan människorna i Lund och Greifswald. Vänortsföreningen besöker Greifswald någon eller några gånger om året och de tyska vännerna kommer även till Lund. 

Mer information om vänortsföreningen samt program

Kontaktuppgifter till styrelsen vänortsföreningen Lund-Greifswald

León, Nicaragua

León är med sina 190 000 invånare Nicaraguas näst största stad efter huvudstaden Managua. Staden är ett administrativt och ekonomiskt centrum, strategiskt beläget nära Stilla havet och gränsen till Honduras, mitt i ett av Nicaraguas mest bördiga jordbruksområden.  

När det ena landet befinner sig i ett uppbyggnadsskede som är präglat av ytterst begränsade resurser kan vi inte vänta oss likformighet i utbytet mellan vänorterna. I León har man alltid tagit emot företrädare för Lund på ett generöst sätt. Studerande som velat göra sin praktik där har blivit väl mottagna, bland andra blivande läkare och socionomer.

Vänortsföreningen Lund-Léon

1987 bildades Vänortsföreningen Lund-León av personer med intresse för Nicaragua och dess kamp för bättre villkor. Syftet med föreningen är att bygga upp och vidareutveckla ett samarbete på olika områden mellan de båda vänorterna. Det är i hög grad Vänortsföreningen som stått för kontakterna med León.

För mer information se föreningens Facebooksida
Vänortsföreningen Lund-León

Nevers, Frankrike

Nevers ligger i Bourgogne i centrala Frankrike, cirka 20 mil sydost om Paris. Staden har cirka 58 000 invånare, med kranskommuner cirka 100 000 invånare. Den är en av de vackraste medeltida städerna i Loiredalen. Vänortsfördraget mellan Lund och Nevers skrevs redan 1967 och kom till på initiativ av Alfa Laval.

Nevers officiella webbplats

Vänortsföreningen Lund-Nevers

Vänortsföreningen Lund-Nevers bildades 1980 och är Lunds äldsta utomnordiska vänortsförening. I Nevers finns en motsvarande förening – Amicale Nevers-Lund. Föreningsmedlemmarna i de båda städerna har besökt varandra i mer eller mindre organiserade former genom åren. Under flera år anordnade föreningen ett gymnasistutbyte mellan Lund och Nevers. Detta fortsätter idag i en ny form genom de båda kommunerna. Föreningsmedlemmarna träffas under anspråkslösa former ett par gånger per termin. Vid träffarna ges föreläsningar om franska företeelser inom kultur, historia, litteratur, politik eller annat intressant och aktuellt. Föreningen anordnar även vinprovningar.

Kontaktperson och kassör: Marie Björklund

Zabrze, Polen

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Zabrze som ligger i den sydpolska provinsen Silesien, på polska Śląsk (uttalas Slånsk). Första historiska fakta om Zabrze noterades under 1200-talet, då orten kallades Sadbre. Staden utvecklades snabbt och antalet invånare är idag omkring 180 000.

Zabrzes webbplats

Vänortsföreningen Lund-Zabrze

Vänortsföreningen Lund-Zabrze är en ideell förening som bildades år 2003 på initiativ av Lunds kommun. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Polens kultur, historia, geografi och näringsliv med fokus på samarbete mellan städerna Lund och Zabrze.

Vänortsföreningen Lund-Zabrze vill skapa och utveckla relationerna mellan privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och institutioner. Vår ambition är att genom olika aktiviteter föra städerna och länderna närmare varandra.

Föreningen organiserar olika aktiviteter inom bl.a. kultur, vetenskap, idrott och miljö.

För mer information se föreningens Facebooksida Lund Zabrze Vänortsförening  

Ordförande: Karin Lagerholm

Samarbetsavtal

Lunds internationella samarbete sker även utanför det traditionella vänortssamarbetet under andra namn och inriktningar. De vänskapliga, internationella relationerna formuleras ofta som samarbetsavtal. Utöver de traditionella vänortsavtalen har Lunds kommun därför tecknat begränsade samarbetsavtal med följande kommuner: 

  • Hangzhou, Kina  
  • Coimbra, Portugal
  • Frederiksberg, Danmark