Internationellt samarbete

Lund är ett fönster mot framtiden - och världen. Här finns förmågan att arbeta över gränser, att tänka nya tankar och att omvandla innovativa idéer till produkter och tjänster som efterfrågas på ett globalt plan.

Forskning och vetenskap

Den internationella samverkan med externa aktörer i Lund har ökat stadigt. Lunds kommun samverkar regelmässigt i internationella frågor med exempelvis Lunds universitet, Ideon Science Park, ESS, Max IV, Raoul Wallenberg-institutet och det Internationella miljöinstitutet IIIEE. Under senare år har en rad investeringar, projekt, insatser och arrangemang genomförts som ytterligare befäst Lunds position som internationellt centrum för forskning och vetenskap, som nationellt innovations- och industricentrum och som ett ekonomiskt nav i Öresundsregionen.

ESS och MAX IV

Lunds Överenskommelse med den idéburna sektorn

Lunds vänorter och samarbetsavtal

Lunds kommun har många vänner. Genom så kallade vänortsavtal med andra kommuner runt om i världen skapas samarbete ochömsesidigt utbyte inom alla möjliga områden, såsom kultur, ekonomi ochutbildning. Med vissa orter har även vänortsföreningar inrättats för att ytterligareförstärka samarbetet.

Vänorter i världen

EU-samarbete

Hur mycket påverkas Lunds kommun av besluten som tas i Bryssel?

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar på många sätt, och ofta direkt, kommunens verksamhet. Uppskattningsvis 60 procent av de ärenden som behandlas i lokala och regionala beslutande organ påverkas av EU-beslut. Mycket av kommunens tillsyns- och kontrollverksamhet inom områden som hälsa, miljö, säkerhet med mera, påverkas direkt av EU-lagstiftning och normer.

Du kan läsa mer på SKL:s hemsida 

Väger ett EU-beslut tyngre än ett beslut som tas i Lunds kommunfullmäktige?

Ja och nej. EU-beslut är ofta tvingande och ger ramar som vi måste förhålla oss till. Å andra sidan är principen om subsidiaritet (att beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt) stark inom EU. Kommunfullmäktige är den direktvalda församling som fattar viktiga beslut om vård, skola och omsorg, och som ligger närmast den enskilde medborgaren. Det är därmed också kommunen som har ansvaret gentemot den enskilde medborgaren att se till att EU:s beslut förverkligas.

Hur har EU påverkat Lund?

Lund är en viktig och central del av Öresundsregionen. Öresundsregionen kunde skapas tack vare bygget av en bro, och tack vare de möjligheter till transnationell integration som EU-samarbetet innebär. I förlängningen har EU-samarbetet skapat många av de förutsättningar som gör Lund internationellt attraktivt. Detta har bidragit till att många företag, forskningsanläggningar och organisationer valt Lund som bas för sin europeiska och globala utvecklingsverksamhet. På ett mer direkt plan så bidrar EU med stödmedel till regionala utvecklingsprojekt.

Projekt och samverkan

Hur ser EU-arbetet ut i Lunds kommun?

Inom Lunds kommun pågår projekt som drivs inom ramen för olika EU-program.
Lund arbetar också aktivt genom exempelvis the Greater Copenhagen och Skåne Committee för att tillsammans med andra lokala och regionala aktörer bevaka och påverka utvecklingen inom EU-arbetet och sprida information om EU:s verksamhet ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Lunds kommun har också en samhällsstrateg med inriktning på extern finansiering på kommunkontoret. Samhällsstrategens uppgift är att bistå förvaltningarna med bland annat information, ansökningar och redovisningar relaterade till EU.