Samarbeten och projekt

Lunds kommun samarbetar och deltar i olika projekt med andra kommuner, regioner och myndigheter. Vi deltar också i olika EU-projekt och har flera vänorter runt om i världen.

Lunds vänorter

Lunds kommun har många vänner. Genom så kallade vänortsavtal medandra kommuner runt om i världen skapas samarbete ochömsesidigt utbyte inom alla möjliga områden, såsom kultur, ekonomi ochutbildning. Med vissa orter har även vänortsföreningar inrättats för att ytterligareförstärka samarbetet.

Vänorter i världen

Lokala, regionala, nationella och internationella projekt

Ofta drivs projekten med extern finansiering från exempelvis VINNOVA eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+. Projekten bedrivs i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten.

Här presenteras ett antal projekt som kommunen deltar i