Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startar vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Genarp är att utveckla orten Genarp och Genarps omland tillsammans med boende och verksamma i området. Målsättningen är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten är: "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Webbenkät

För att få en bild av vad du som bor och är verksam i Genarp tycker om Genarps framtid och utveckling publicerade vi en webbenkät på den här sidan. Sista svarsdag för enkäten var den 8 januari 2017 och enkäten går inte längre att svara på. Enkätsvaren ska ligga till grund för Fokus Genarps fortsatta arbete med utvecklingsfrågor för Genarp. 

Open Space Möte om Genarps utveckling

Kvällen den 15 februari anordnade Fokus Genarp ett så kallat Open Space-möte i Genarps idrottshall. Tema för mötet var ”Hur skapar vi ett levande Genarp tillsammans? ”. 

Mötet blev välbesökt, runt 180 deltagare kom till Genarps idrottshall för att diskutera, ventilera och komma med förslag på hur Genarp och Genarps omland kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Förtroendevalda och tjänstepersoner från Lunds kommun deltog också i mötet. 

Nu fortsätter arbetet med att dokumentera de förslag, synpunkter och frågeställningar som kom upp under kvällen. Dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i projekt Fokus Genarp.

Skolbesök i Genarps skola

Sista veckan i februari besökte Fokus Genarp högstadiet på Genarps skola för att diskutera framtidsfrågor för Genarp med eleverna. Besöken utformades som idéverkstäder där elever från alla högstadieklasser fick komma med förslag på utvecklingsområden i Genarp och idéer om hur de själva kan bidra med förbättringar.

Vad händer sen?

Resultatet från enkäten, Open Space mötet och skolbesöket kommer att sammanställas i en rapport som publiceras här på webben. Resultaten kommer också att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Bland annat kommer vi att bilda arbetsgrupper som berör olika utvecklingsområden som Genarpsborna vill arbeta vidare med.

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp består av förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen. Styrgruppen heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden. Styrgruppen består av följande medlemmar:

Björn Abelson (S), bjorn.abelson@lund.se
Karin Nilsson (C), karin.nilsson7@lund.se 
Klas Svanberg (M), klas.svanberg@lund.se
Rita Borg (S), rita.borg@lund.se
Lars Hansson (L), lars.hansson@lund.se
Torsten Czernyson (KD), torsten.czernyson@lund.se
Hanna Gunnarsson (V), hanna.gunnarsson@lund.se
Elsa Christersson (MP), elsa.christersson@lund.se
Anne Landin (FNL), anne.landin2@lund.se
Bengt Svensson (SD), bengt.svensson@lund.se
Ledamot saknas FI

Kontakt

Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se
Telefon: 0734-15 09 30

Medborgarkontor:

Öppettider
Besök:
Måndag kl 10.00-12.00 och kl 13.00-18.00
Torsdag kl 13.00-16.00
Telefon: 046-359 63 57
Måndag kl 08.00-18.00
Tisdag-torsdag kl 08.00-17.00
Fredag kl 08.00-16.00
Besöks- och postadress: Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp
E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fokusgenarp

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Demokratiutveckling

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postulrika.dagard@lund.se