Regler och styrande dokument

Här hittar du kommunens styrande dokument, som beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Du hittar även några av de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom kommunen.

Bygg, mark, renhållning och transport

Parkeringsnorm-beslutad-av-BN-2018-12-13.pdf

Riktlinjer för bostadsbyggande beslutat av KF 2013-11-28.pdf

Fordonsriktlinjer för Lunds kommun beslutat av KS 2016-04-06.pdf

Sotning - lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) med mera.pdf

Föreskrifter om avfallshantering 2016-2020 beslutad av KF 2016-06-15.pdf

Bestämmelser om gångbanerenhållning beslutat av KF 2001-01-25.pdf

Lokala trafikföreskrifter för Lunds kommun.pdf

Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund, beslutat av KS 2016-08-10

Delaktighet och inflytande

Regler för kommunala råd beslutade av KS 2018-03-07.pdf

Dokument, ekonomi och IT

Finansiella riktlinjer för Lunds kommun 201007.pdf

Riktlinje för direktupphandling beslutat av KS 2015-01-07.pdf

Riktlinje för offentlig upphandling beslutat av KS 2014.pdf

Styrdokument för arkivfunktionen beslutat av KS 2015-04-23.pdf

Arkivreglemente för Lunds kommun beslutat av KF 2015-04-23.pdf

Krav på miljöledningssystem i Lund 2020-02-11.pdf

Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i Lunds kommun 2020

Medarbetare och förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för anställda beslutat av KS 2015-02-04.pdf

Regler för förtjänsttecken eller minnesgåva beslutat av KF 2008-09-25.pdf

Riktlinjer för resor och transporter beslutat av KS 2010-04-07.pdf

Pensionsriktlinjer för fortroendevalda beslutat av KF 2015-02-26.pdf

Regler om kommunalt partistöd beslutade av KF 2018-09-27.pdf

Ordningsföreskrifter

Lokala_ordningsforeskrifter_beslutat_av_KF_2017-04-27.pdf

Lokala_ordningsforeskrifter_for_torghandeln_beslutat_av_kf_2017-06-01.pdf

Reglementen för nämnder, styrelser och utskott

Reglemente för barn- och skolnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för byggnadsnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för habostyrelsen ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för kommunstyrelsen ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för krisledningsnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden ändat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för Lunds kommuns revisorer beslutat av KF 2013-09-26.pdf

Reglemente för miljönämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för överförmyndarnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för renhållningsstyrelsen ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för servicenämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för socialnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för tekniska nämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för utbildningsnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för valnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden ändrat av KF 2020-03-26.pdf

Beslutade strategier

Utbyggnads- och boendestrategi-2025-Bilaga-1-Prioriterade-omraden.pdf

Utbyggnads- och boendestrategi-2025-Bilaga-2-Bostadsmarknadsanalys.pdf

Utbyggnads- och boendestrategi-2025-Bilaga-3-Verksamhetsanalys.pdf

Utbyggnads- och-boendestrategi-2025-161007.pdf

Strategi för medborgardialog.pdf

Strategi för nationella minoriteter, antagen av KF 2016-12-20.pdf

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/regelsamling