Gemensamma riktlinjer ska främja skolnärvaro och en drogfri skola

Onsdagen den 18:e september fastställde utbildningsnämnden gemensamma riktlinjer för närvarofrämjande skola, arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och en juridisk vägledning angående arbetet med ordningsregler och disciplinära åtgärder för gymnasieskolorna i Lund.

Ett av utbildningsnämndens utvecklingsområden är att förbättra arbetet med att säkerställa trygghet och studiero för alla elever, genom ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetsmiljöarbete.Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten i gymnasieskolornas arbete.

Att vara närvarande i skolan är en förutsättning för att klara studierna. Forskning kring närvaro visar att när elever upplever en meningsfull och trygg skola så är eleverna närvarande. Hög frånvaro kan vara en indikation på att eleven riskerar att fara illa. I utredningar av frånvaro fångas ofta ungdomar upp som är i riskzonen för missbruk. Skolorna har redan tidigare haft drogpolicys och rutiner för arbete med frånvaro. De gemensamma riktlinjerna ska säkerställa att alla skolor gör lika och att tydliggöra lagstiftningen där rektorers och lärares befogenheter definieras.

- Lunds skolor ska präglas av trygghet och studiero. Med de här riktlinjerna stärker vi arbetet med skolornas trygghetsarbete och kopplar ett helhetsgrepp om bland annat droger och frånvaro samtidigt som vi tydliggör lärarnas befogenheter. I grund och botten handlar det om att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna för att förberedas för jobb och framtida studier, säger Rasmus Törnblom (M), utbildningsnämndens ordförande.

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, som består av skolornas rektorer, har utarbetat och fattat beslut om de gemensamma riktlinjerna.

- Den juridiska vägledningen angående arbetet med ordningsregler och disciplinära åtgärder syftar till att tydliggöra lagstiftningen där rektorers och lärares befogenheter definieras. Vägledningen är ett hjälpmedel för skolorna och innehåller även en del rutiner som ska säkerställa en likvärdig tillämpning av lagstiftningen, säger Johan Aspelin, rektor på Gymnasieskolan Vipan.


Kontakt

Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden, Lunds kommun

Telefon: 073 - 750 01 78

E-post: rasmus.tornblom@lund.se

Johan Aspelin, rektor på Gymnasieskolan Vipan, Lunds kommun

Telefon: 046 - 359 76 68

E-post: johan.aspelin@lund.se

2019-09-19 08:00:00