Klartecken för nytt bostadskvarter i Södra Råbylund

Vy över det nya bostadskvarteret i södra Råbylund. Illustration: Gunilla Svensson Arkitektkontor Vy över det nya bostadskvarteret i södra Råbylund. Illustration: Gunilla Svensson Arkitektkontor

150 bostäder i flerbostadshus och radhus har nu fått klartecken. Byggnadsnämnden antog under tisdagen en ny detaljplan för ett kvarter i Södra Råbylund.

Strax söder om Dalbyvägen, i södra Råbylund, kan det nu byggas ett helt nytt kvarter med bostäder, park och odlingslotter. Det blir ungefär 150 nya bostäder – flerbostadshus med lite över 100 lägenheter och radhus med knappt 50 lägenheter. De fyra till fem våningar höga flerbostadshusen kommer att ligga närmast Dalbyvägen och lägenheterna ska vara genomgående så att alla lägenheter har rum som inte störs av ljudet från vägen. Söder om flerbostadshusen placeras radhusen som kommer att få två-tre våningar.

– Med den här detaljplanen förtätar vi Lund med fler bostäder. Marken var tidigare planlagd för verksamheter men vi tror att det här är ett bättre sätt att använda den på, utan att ta ny jordbruksmark i anspråk, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Ambitionen är att skapa ett område med mycket grönska som vävs ihop med den nya parken söder om bostadsområdet. Parken, som nu är ett enklare grönområde, kommer fortsätta att fungera för rekreation och dagvatten tas om hand i ett öppet system. Som en del av parken anläggs också ett helt nytt odlingsområde. Mellan 50 och 60 odlingslotter kan få plats. Det blir möjligt med mindre växthus och redskapsbodar, men odlarna kommer inte kunna bygga egna stugor.

– Odlingsområdet kommer att utformas som en naturlig del av parken, utan några inhägnader och kan alltså upplevas och besökas under alla tider och årstider. Det hoppas vi kommer uppfattas som väldigt positivt för alla som bor och rör sig i området, säger Ole Kasimir, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Detaljplanen reglerar till viss del hur husen ska se ut, till exempel att husen ska ha sadeltak. I planarbetet har också tagits fram gestaltningsprinciper som ger en vägledning om lämplig fasad, exempelvis variationsrikt tegel på de större husen och träfasad i jordtoner på radhusen.

Väster om flerbostadshusen föreslås ett stadsmässigt, mindre torg som kommer att vara entré till området. Vägarna kompletteras av små gångar och tillsammans skapar det enkla möjligheter att röra sig och mötas i området.

Det är LKF och OBOS som planerar att bygga i kvarteret. Om ingen överklagar detaljplanen kommer den att vinna laga kraft under oktober.

För mer information, kontakta gärna:

Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, 0708-56 50 31, klas.svanberg@lund.se

Ole Kasimir, planchef, stadsbyggnadskontoret, 0734-48 53 60, ole.kasimir@lund.se 

2019-09-17 19:11:51