​Stöd för bildande av naturreservat i Höjeådalen

Tekniska nämnden och byggnadsnämnden ställer sig positiva till Miljöpartiets motion om att göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat. Det stadsnära naturområdet rymmer flera hotade och skyddade arter, och ett större rekreationsområde anses värdefullt för den planerade utbyggnaden av Källby. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Miljöpartiet de gröna har till kommunfullmäktige inkommit med motionen Gör Höjeådalen till kommunalt naturreservat. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden som tog ställning till förslaget den 18 juni.

Förslaget ligger i linje med kommunens arbete med grönstruktur och naturvård och förvaltningarna delar beskrivningen av att ådalen är mycket viktig både för det stadsnära friluftslivet liksom för biologisk mångfald och för ekosystemtjänster. Fördjupningen av översiktsplanen för Källby är under framtagande på stadsbyggnadskontoret och båda förvaltningarna bedömer att det är möjligt att kombinera en reservatsbildning med utbyggnad av den nya stadsdelen.

- Vi ser mycket positivt på att värna miljön runt Höje å. Den är en tillgång både för den nya stadsdelen Källbys utveckling och för hela Lunds befolkning, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

- Lund har redan 34 populära naturreservat, men Höjeådalen har chans att bli den mest besökta av dem alla, bara 20 minuters gångavstånd från Lunds centrum, säger Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

Nämndernas remissvar lyfter fram att omfattningen av ett naturreservat och hur det bäst avgränsas behöver utredas tillsammans med en ekonomisk analys. Det behövs också en bedömning av hur reningsverksdammarna ska hanteras i samband med reningsverkets flytt.


Kontakt

Jan Annerstedt (FNL), tekniska nämndens ordförande, 0707-23 28 00, jan.annerstedt@lund.se

Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, 0708-56 50 31, klas.svanberg@lund.se

2019-06-19 09:00:00