Utbildningsförvaltningen fortsätter satsa på skolutveckling på vetenskaplig grund

Den 13 juni pratar 1500 medarbetare på utbildningsförvaltningen om skolutveckling på vetenskaplig grund. Utbildningsförvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete genom att arrangera två dagars kompetensutveckling för lärare.

Varje elev har rätt till att få det stöd och den stimulans hen behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därför fortsätter utbildningsförvaltningen att kompetensutveckla sin personal så att våra lärare ska ha de bästa förutsättningarna att bedriva undervisning och skolutveckling på vetenskaplig grund. Under två dagar kommer lärare från gymnasieskolorna, Modersmålscentrum, komvux och internationella grundskolan delta i en storföreläsning på Sparbanken Skåne Arena och i mindre seminarier. Utbildningsförvaltningen har bjudit in Helen Timperley, skolutvecklingsforskare från Nya Zealand.

- Vi är väldigt glada att vi lyckats få Helen Timperley till Lund. Hennes modell för kvalitetsutveckling i skolan med elevers och lärares lärande i fokus ger ökad systematik i vårt kvalitetsarbete. Modellen bidrar även till lärares professionella utveckling med elevernas behov som utgångspunkt, säger Petra Karlsson, rektor på gymnasieskolan Spyken.

Utbildningsförvaltningen har sedan flera år tillbaka arbetat med pedagogiska samtalsgrupper där lärare tillsammans får möjlighet att analysera undervisningserfarenheter. Arbetet kommer att fortsätta, med förnyat fokus på att systematiskt undersöka elevernas behov, i syfte att alla elever ska lyckas i skolan. Att tillsammans med kollegor få möjlighet att utforska och pröva nytt ger goda resultat. Den professionella läraren tar avstamp i sina egna erfarenheter och sina elevers behov och utvecklar undervisningen utifrån det.

- Jag är mycket stolt över att våra verksamheter tillsammans tar ansvar för att alla våra elever utvecklas så långt som möjligt. Både utifrån elevernas förutsättningar och för ett hållbart samhälle, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen.

Fakta

Helen Timperley är professor i pedagogik vid den pedagogiska fakulteten på universitetet i Auckland, Nya Zeeland. Hennes forskning har under senare år främst varit inriktad på hur man gynnar lärares professionella utveckling i syfte att förbättra elevernas lärande. Att lärare och skolledare själva förstår och/eller upptäcker de utvecklingsbehov eleverna har är av avgörande betydelse.

Media är välkomna att delta.

Tid: 13 juni, klockan 8.30
Plats: Sparbanken Skåne Arena

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Alfredsson, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen
E-post: sara.alfredsson@lund.se
Telefon: 046 - 359 40 62

2019-06-10 08:00:00