Utredningen kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering och finansiering ska fortsätta och fördjupas

Utredningen om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet i Lunds kommun är nu färdig. Utredningen, som bygger på fem olika alternativ för gymnasieskolan presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, under måndagen.

KSAU kommer att föreslå för kommunstyrelsen att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på Svaneskolans tomt samtidigt som utredningen kring alternativen fördjupas.

Hedda Anderssongymnasiet är en betydelsefull del av gymnasieutbudet i Lunds kommun. Skolan fyller en viktig funktion då det under de kommande åren kommer att råda brist på gymnasieplatser. Samtidigt är byggandet av Hedda Anderssongymnasiet en av de största investeringarna i Lunds kommun under hela 2000-talet. Investeringen omfattar minst 720 miljoner kronor, till detta kommer behov av idrottslokaler vilket omfattar cirka 100 miljoner kronor samt en ny lokalisering av Svaneskolan som beräknas leda till investeringar på mellan 70-160 miljoner kronor beroende på lösning.

I maj beslutade de styrande partierna i Lunds kommun att ge kommunkontoret i uppdrag att skyndsamt undersöka alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet lokaler. Bakgrunden till utredning var den försenade tidsplanen för byggandet av skolan på tomten där Svaneskolan ligger i dag, Lunds kommuns ekonomiska situation och osäkerheten kring samverkansavtalet med de närliggande kommunerna gällande gymnasieplatser.

Utredningen som nu presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott har analyserat fem alternativ för gymnasieskolan. Ett av alternativen är den nuvarande inriktningen på skolan, det vill säga byggandet av en helt ny gymnasieskola för 2200 elever på tomten där Svaneskolan har sina lokaler i dag.

De fyra andra alternativen handlar om att bygga skolan i mindre volym, sälja tomten till extern aktör som bygger skolan som Lunds kommun kan hyra, att Lunds kommun bygger skolan och säljer den till extern aktör med hyresavtal samt att undersöka hyresalternativ hos annan fastighetsägare på annan plats än Svaneskolans tomt. Av de hyresalternativ som kommit in är det en placering på Ideon som skulle kunna vara aktuell.

- Från Lunds kommuns sida ska vi vara öppna och transparenta inför lundaborna med de alternativ som finns. Det är viktigt eftersom det här är sista kontrollstationen innan vi fattar beslut om en investering på nästan en miljard kronor i ett läge där vår låneskuld redan ökar kraftigt. Nu ska vi analysera vad som framkommit och vi återkommer med besked. Här vill vi gärna ha en dialog både med lundaborna och med övriga partier, säger Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen inkluderar förutom beskrivningen av de olika alternativen en ekonomisk kalkyl, riskbedömning och en analys av hur en placering av gymnasieskolan på Svaneskolans tomt respektive Ideon skulle påverka stadsutvecklingen.

- Processen med Hedda Anderssongymnasiet har pågått under flera år men det är först nu efter den första fasen av projektet när vi har alla bygghandlingar och goda beräkningsgrunder för ekonomin som kommunstyrelsen utifrån sitt ansvarsområde kan bedöma om och hur Hedda Anderssongymnasiet på bästa och mest effektiva sätt kan utvecklas. Det är således först nu förutsättningarna finns för att bedöma alternativa kostnader och möjligheter, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

För mer information kontakta:

Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande. E-post: philip.sandberg@lund.se, telefon: 0721-940 553

Christoffer Nilsson, kommundirektör. E-post: christoffer.nilsson@lund.se, telefon 046-359 59 20

2019-06-03 15:25:36