Ny, grön stadsdel utvecklas när Lund får ytterligare en tågstation

Källby och Klostergården från söder Källby och Klostergården från söder

2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. En viktig fråga är hur Lund då ska dra nytta av en ny station i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å? Två alternativ har tagits fram kring hur stadsdelen kan utvecklas med fler bostäder, nya arbetsplatser och plats för idrott och rekreation. Nu har byggnadsnämnden beslutat att det dags för samråd.

Lunds nya tågstation som öppnar om fem år kommer att bli viktig i sydvästra Lund. Nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer utvecklas. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i den nyligen antagna kommunövergripande översiktsplanen. Det förslag till fördjupning av översiktsplanen som nu går ut på samråd utgår också från översiktsplanens tre målområden. Ett växande, grönare, mer nära och levande Lund är alltså ledande när förslaget visar på möjliga utvecklingsvägar för Källby.

Planförslaget visar två olika förtätningsalternativ som kommer att vara underlag för diskussion om hur Lund ska nyttja marken. Båda visar hur det blir plats för fler bostäder och verksamheter samtidigt som rekreation fortsätter att vara en mycket viktigt del i Källby och västra Klostergården. Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla idrotten − nära stationen eller närmare Höje å och hur utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter an till befintlig bebyggelse. En annan skillnad är hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden komma.

– Källby är ett område med många intressen. I stadsdelen ska bostäder kombineras med de höga värdena i Höje å:s dalgång och med många andra intressenter. Därför är det en glädje att kunna skicka ut den fördjupade översiktsplanen på samråd så att medborgarna kan få tycka till om utvecklingen av stadsdelen, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande. 

Alternativen visar hur det kan byggas 3000−4000 nya bostäder i området. Mest plats för nya bostäder blir det på den västra sidan av järnvägen, när stora industrifastigheter görs om till en mer blandad bebyggelse. Men även på den östra sidan finns det en potential att bygga nytt och tätare.

− Det ska bli spännande att se hur idrott och rekreation kan färga hela området. Det gäller särskilt stationen som blir en entré inte bara till en ny stadsdel med bostäder och arbetsplatser utan också till Höjeådalen. Med rätt utveckling har området potential att bli en plats man söker sig till också om man bor utanför Lund, säger Charlotte Hägg Reader, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Förslaget utreder även ett antal nyckelfrågor. Hur nära man kan bygga järnvägen och hur behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund som växer? Frågeställningen hur man rör sig i området idag och hur man vill röra sig i framtiden har bland annat lett till ett förslag om att Sunnanvägen förlängs under järnvägen så att gående, cyklister och kollektivtrafik kan röra sig enklare mellan östra och västra sida. Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som blir tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i området.

Under samrådet har Lunds invånare, föreningar, företag, formella remissinstanser och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådstiden börjar den 26 augusti och den 25 oktober är sista dag att tycka till. Under den perioden kommer det att ordnas öppna tillfällen då Lundaborna kan diskutera och ställa frågor kring förslaget.

Under tisdagens möte beslutade byggnadsnämnden också om ett positivt planbesked som innebär att man ska utreda förutsättningarna för att bygga till Klostergårdens centrum. I den utredningen kommer man att ta hänsyn till vad som kommer fram i arbete med fördjupningen för Källby. Nämnden beslutade även om samråd för en detaljplan i Sankt Lars-området som kan innebära en ny idrottshall och ett P-hus och att ställa sig positiv till en motion om att göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat. 

För mer information, kontakta gärna:

Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, 0708-56 50 31, klas.svanberg@lund.se

Charlotte Hägg Reader, projektledare och arkitekt, stadsbyggnadskontoret, 0722-33 51 38 charlotte.haggreader@lund.se

Cecilia Hansson, översiktsplanechef, stadsbyggnadskontoret, 0709-43 29 68, cecilia.hansson@lund.se

2019-06-18 19:18:35