Grönt ljus för utvecklingen av Västerbro

Det idag nedslitna industriområdet ska stegvis få en ny identitet med varierad arkitektur, bevarande byggnader, parker, torg och mötesplatser. Det idag nedslitna industriområdet ska stegvis få en ny identitet med varierad arkitektur, bevarande byggnader, parker, torg och mötesplatser.

Nu kan arbetet med Lunds nya stadsdel Västerbro ta fart. Under de kommande 20 åren ska det centrumnära industriområdet omvandlas. Upp till 3 900 bostäder planeras tillsammans med nya och befintliga verksamheter, parker, förskolor och grundskola. Längs den nya huvudgatan med arbetsnamnet Västra Esplanaden samsas kollektivtrafik, gående och cyklister.

Byggnadsnämnden har godkänt Västerbroprogrammet, ett verktyg för stadsomvandlingen, vilket gör det möjligt att växla upp arbetet med detaljplaner i området. Redan under året kan förarbeten i mark komma igång, medan själva bostadsbyggandet troligtvis dröjer ytterligare lite. Utvecklingen startar i den östra delen av området.

Västerbro är ett av kommunens stora stadsutvecklingsprojekt under de kommande åren. Förutsättningarna är ovanliga och utmanande eftersom området, idag kallat Öresundsvägens industriområde, har mer än 25 fastighetsägare och i princip inga bostäder. Kommunen äger främst gator och allmänna platser.

– Stadsutvecklingen i Västerbro sker i nära dialog med fastighetsägarna för att tillsammans vara proaktiva, använda våra olika perspektiv och kompetenser och skapa en bättre helhet. Vi ska skapa en helt ny stadsdel och även om kommunen inte äger marken är det självklart för oss att ta ansvar för både själva stadsbyggnadsprocessen och för resultatet – en stationsnära stadsdel till glädje för alla Lundabor, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

– Omvandlingen ska ge en blandad stadsdel med plats för både bostäder och verksamheter, allt för att vi ska kunna åstadkomma en levande stadsmiljö. Flera av de befintliga verksamheterna ska kunna stanna kvar i området, medan andra vill eller behöver omlokalisera sig. Ambitionen är att ta hand om samtliga på bästa sätt, säger Klas Svanberg (M), ordförande för byggnadsnämnden.

Stadsdelens huvudgata Västra Esplanaden (arbetsnamn) blir en viktig axel genom området, främst för cykel, kollektivtrafik och fotgängare. En mix av bostäder, verksamheter, föreningsliv, handel, service, skola och förskola ska göra gatan till en mötesplats för områdets boende och besökare. Sträckningen blir densamma som för den tidigare järnvägen mot Bjärrred (nedlagd 1939), samt en förlängning av Bjärredsparken och cykelstråket ner mot Lund C.

Bakgrund

Våren 2012 beslutade byggnadsnämnden att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (så kallad FÖP) för området kring Öresundsvägen och vidare västerut. Planen, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2018, ligger fortsatt till grund för arbetet med Västerbro. Västerbroprogrammet är i sin tur en avgränsning och fördjupning av FÖP:en och ett underlag för detaljplaner i området.

Mer om Västerbroprogrammet

Västerbroprogrammet är ett verktyg för stadsdelens omvandling, framtaget av Lunds kommuns i samverkan med områdets många fastighetsägare. Genom mål och strategier visar programmet hur Västerbro på ett hållbart sätt ska planeras och omvandlas i bebyggelse, gestaltning, utformning av gator, platser och parkers innehåll, standard på material osv. Västerbroprogrammet förklarar också hur stadsdelens aktörer samverkar i omvandlingen och vilken identitet de vill ge stadsdelen.

Dokumentet är ett underlag inför kommande detaljplaner, exploateringsavtal och andra frågor i projektområdet. Det an användas av alla som deltar i arbetet: kommunen, fastighetsägare, ledningsägare och övriga aktörer.

Västerbroprogrammet beskriver områdets identitet och innehåller sju övergripande teman; Stadsrum, Blandstad, Bevarande, Mobilitet, Grönstruktur och regnvattenhantering, Kommunal service och Systemtekniska lösningar. Utifrån dessa teman redovisas 17 hållbarhetsmål för stadsdelen samt strategier för hur dessa kan uppnås. Målen är valda utifrån de fokusområden som Sweden Green Building Council formulerat via sin guide för hållbar stadsplanering, kallad Citylab Action Guide och som Lunds kommun och fastighetsägarna valt att arbeta utifrån.

Mer information

Klas Svanberg (m), ordförande byggnadsnämnden, klas.svanberg@lund.se, 0708-565031

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun, marcus.horning@lund.se, 046-359 9926

Sara Bernstrup Nilsson, kommunikatör Västerbroprojektet, sara.bernstrupnilsson@lund.se, 046-359 3916

2019-04-12 07:00:00