Plats för 200 nya bostäder i Genarp

Ett område inspirerat av den klassiska trädgårdsstaden kan byggas i västra Genarp inom några år. Under torsdagen beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott om planuppdrag för ett nästan 70 000 kvadratmeter stort område.

Villor, radhus och parhus, totalt två hundra bostäder, kan det bli i utkanten av västra Genarp. Tanken är att bygga ett område med mycket grönt insprängt mellan flera mindre hus, en utformning med rötterna i den klassiska trädgårdsstaden.

I det förslag från exploatören som planarbetet kommer att ta sin avstamp föreslås ett parkstråk som knyter ihop kvarterens innergårdar och leder ut till områdets gång- och cykelstråk. I parkstråket kan också öppet dagvatten bli ett trevligt och karaktäristiskt inslag. Det är aktuellt med både bostadsrätter och äganderätter.

– Det nya bostadsområdet kan bli ett välbehövligt tillskott av bostäder. Det blir ett första steg i att utveckla Genarp, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Avsikten är att utforma trafiken runt det nya området så att det på sikt kan byggas ut och kopplas ihop med eventuellt framtida etapper. Vid infarten till området har också C4 Hus som är sökande skissat på möjligheten att ge plats för någon form av verksamhet, detta kommer att utredas vidare under planprocessen.

Förslaget till utveckling i Genarp följer den översiktsplan som kommunfullmäktige beslutade om 2018.

För mer information, kontakta gärna:

Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, 0708-56 50 31, klas.svanberg@lund.se

2019-03-07 13:59:29