Lund höjer ambitionen i trygghet- och säkerhetsarbetet

Ett program för ökad trygghet och säkerhet, en överenskommelse med lundapolisen om samverkan och ordningsvakter runt Lund C. Det är några av åtgärderna som Lunds politiska styre nu föreslår för att stärka arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen.

Lunds kommun är och ska vara en trygg plats att leva, vistas och att verka i. Detta är en viktig strategisk fråga och ett fokusområde för kommunen. Enligt den senaste trygghetsmätningen från november 2018 som polisen tagit fram uppfattas Lund som en förhållandevis trygg kommun och Lund har väldigt bra siffror i jämförelse med andra kommuner i polisregion Syd. Men det finns utvecklingsområden och insatser som kan stärkas.

Under måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, behandlades flera ärenden kopplat till trygghet- och säkerhetsfrågor som en majoritet av ledamöterna i KSAU nu ställts sig bakom. Det handlar om ett program för trygghet och säkerhet som kommunstyrelsen i maj 2018 beslutade skulle tas fram, samverkansöverenskommelse med lundapolisen och kommunala ordningsvakter runt Lund C.

- Även om Lund är bland de tryggaste kommunerna i hela vår region kan vi aldrig slå oss till ro. Vi höjer nu ambitionerna i vårt trygghets- och säkerhetsarbete och vidtar en rad åtgärder för att göra Lund ännu tryggare på både kort och lång sikt, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

KSAU beslutade under mötet att skicka programmet för trygghet och säkerhet på remiss till kommunens nämnder och bolag samt till andra relevanta organisationer. Med programmet tar Lunds kommun ett samlat grepp kring trygghets- och säkerhetsområdet.

- Det här ger oss en inriktning på hur vi ska jobba med de här frågorna och sätter en tydlig ambitionsnivå för vårt arbete, säger Carin Hillåker, biträdande kommundirektör.

Frågan om kommunala ordningsvakter behandlades också av KSAU. Området kring Lunds central är kommunens mest brottsutsatta plats och därför vidtas flera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder just där. Bland annat införandet av ordningsvakter som har som uppgift att arbeta förebyggande, vara synliga och skapa goda relationer samtidigt som de har befogenheter att ingripa. Efter dagens beslut i KSAU, som även ska godkännas av kommunstyrelsen, ansöker kommunen hos polisen om att bilda ett så kallat §3-område runt Lunds central, Clemenstorget, Bantorget och Knut den Stores torg för att ha ordningsvakter och utgöra ett komplement till polisens insatser.

KSAU beslutade också att godkänna förslaget till överenskommelse mellan Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund. Överenskommelsen är det övergripande dokument som slår fast att kommunen och polisen ska samverka.

Dock ville politikerna i KSAU betona vikten av polisiär närvaro i de östra kommundelarna och gav därför kommunkontoret i uppdrag att initiera ett medborgarlöfte med polisen.

Sedan tidigare har KSAU beslutat att ansöka om tillstånd att sätta upp övervakningskameror på Klostergården och att utöka användningen av Märk-DNA till fler ställen i kommunen.

För mer information kontakta gärna:

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, philip.sandberg@lund.se, telefon: 072-194 05 53

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, carin.hillaker@lund.se. telefon: 046- 359 50 12

2019-02-25 16:14:46