Nämnder och förvaltningar

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare. De utför det arbete nämnderna beslutat om.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige som även bestämmer vilket område varje nämnd ansvarar för. Nämndernas viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Förvaltningarna utför det arbete nämnderna beslutat

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.