Synpunkter och klagomål på skolan eller förskolan

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina åsikter är värdefulla för att vi ska förbättra verksamheten.

Vänd dig först till skolan eller förskolan 

Snabbaste sättet till lösning på synpunkter om verksamheten i förskolan och skolan är att kontakta de ansvariga på respektive enhet. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller förskolechefen/utbildningschefen.

Sedan till förvaltningen 

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan du skriva ned dina synpunkter och lämna in dem till förvaltningen. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter. Respektive förvaltning har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunens förskolor och skolor. Ett klagomål som inkommit till kommunen blir en allmän handling. Den kan därmed begäras ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Lämna synpunkt eller klagomål

Vad händer sen? 

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att ditt klagomål är mottaget. Därefter utreds det och ett skriftligt svar skickas till dig.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med hanteringen av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

 • Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden till exempel anmälningar av kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  Skolinspektionen
 • Barn- och elev ombudet - en elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Barn och elevombudet.
  Barn- och elevombudet
 • Skolväsendets överklagandenämnd - hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
  Skolväsendets överklagandenämnd
 • Diskriminieringsombudsmannen - hit anmäler man diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
  Diskrimineringsombudsmannen
 • Arbetsmiljöverket - i skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.
  Arbetsmiljöverket 

Har du barn i fristående förskola eller grundskola? 

Om du inte är nöjd med den fristående skola ditt barn går i, vänder du dig till skolan direkt. Varje fristående skola har en egen klagomålshantering. Om du inte känner dig nöjd med hanteringen av klagomålet vänder du dig till den förvaltningen i din kommun som handlägger ärenden kring fristående för- och grundskolor.

Kontakt

Magdalena Titze, projektledare

Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se