Kungörelse:Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Stångby - Granskning

Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Stångby - Granskning

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2019-10-11

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2019-10-11

Datum då kungörelsen tas ned

2019-11-04

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Ellinor Swahn

KUNGÖRELSE

Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Stångby, Lunds kommun (Stångby Söder ), söder om Haraldsfältsvägen, hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1, Lund, från och med den 11 oktober till och med den 1 november 2019. Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Stångby bibliotek, Vallkärravägen 16 samt på www.lund.se/planerpagang

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende.

Småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.

Planförslaget innefattar:

  • Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder.
  • En förskola för 8 avdelningar.
  • Ett gruppboende med 6 lägenheter.
  • Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.

Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som kommit in finns redovisade i en samrådsredogörelse med stadsbyggnadskontorets kommentarer. Samrådsredogörelsen över inkomna yttranden kan beställas på www.lund.se/planerpagang

Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna:
Vallkärratorn S:12 (väg) – marksamfällighet
Vallkärratorn S:23 (bäck) – marksamfällighet
Stångby dikningsföretag år 1954
Vallkärratorn S:6 (avloppsledning) – marksamfällighet
Vallkärratorn GA:9 (väg, vägbelysning) – anläggningssamfällighet
Vallkärratorn GA:10 (vattenledning) – anläggningssamfällighet.
Vallkärratorn GA:11 (avloppsledning) – anläggningssamfällighet
Vallkärratorn S:21 (väg) – marksamfällighet
Vallkärratorn S:25 (bäck) – marksamfällighet.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost byggnadsnamnden@lund.se eller postadress Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND senast den 1 november 2019.

Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till Byggnadsnämnden för beslut om godkännande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på planförslaget kommer inte att ges. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Behandling av personuppgifter De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 11 oktober 2019
STADSBYGGNADSKONTORET

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se