Kungörelse:Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl i Lund - granskning

Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl i Lund - granskning

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2018-11-30

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2018-11-30

Datum då kungörelsen tas ned

2018-12-22

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Ellinor Swahn

KUNGÖRELSE

Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl Lund, Lunds kommun (Hedda Andersson gymnasiet) hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1, Lund, från och med den 30 november till och med den 21 december 2018.

Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6 samt på www.lund.se/planerpagang

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra en gymnasieskola för 2160 gymnasieelever inom del av Pastor Svane 1 och del av Väster 1:7 i Lund. Den föreslagna tomtytan omfattar knappt 17 000 m2. Idrotten kommer att samlokaliseras, utanför detaljplaneområdet. Planen inkluderar även drygt 1 300 m2 parkmark.

Planförslaget innefattar:

  • Skolbyggnad/er
  • Skolgård
  • Parkmark
  • Gata

Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som kommit in finns redovisade i en samrådsredogörelse med stadsbyggnadskontorets kommentarer.

Samrådsredogörelsen kan beställas på www.lund.se/planerpagang

Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se senast den 21 december 2018. Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till Byggnadsnämnden för beslut om godkännande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på planförslaget kommer inte att ges.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Behandling av personuppgifter. De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 30 november 2018
STADSBYGGNADSKONTORET

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se