Kungörelse: Tidsbegränsat bygglov, Klostergården 2:9

Tidsbegränsat bygglov, Klostergården 2:9

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2020-01-15

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2020-01-15

Datum då kungörelsen tas ned

2020-02-06

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Mia Miettinen Wik

KUNGÖRELSE

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för åtgärd inom detaljplan 833, som vann laga kraft 2008-12-18, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:

Klostergården 2:9, By 90, Lunds kommun

Ansökan gäller ändrad användning av äldreboende till hotell under en period om tio år. Ansökan strider mot detaljplanens bestämmelse om användning.

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.
Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag – fredag kl 10-12.

Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se, senast den 5 februari 2020.
Namn och postadress skall tydligt framgå.

BYGGNADSNÄMNDEN

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se