Kungörelse: Fördjupning av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund

Fördjupning av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2019-08-26

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2019-08-23

Datum då kungörelsen tas ned

2019-10-25

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Charlotte Hägg Reader

KUNGÖRELSE

Samråd
Fördjupning av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i den nyligen antagna översiktsplanen. Den nya stationen Klostergården, som öppnar 2024, kommer att bli en central del i områdets utveckling – nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer utvecklas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid. Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad, naturnära och historisk livsmiljö för boende, verksamma och besökare”. De viktigaste strategierna för att uppnå detta är:

  • Bygg blandad stad utifrån stationen.
  • Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden.
  • Koppla ihop området.
  • Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet.

Samrådstid 26 augusti – 25 oktober 2019.

Förslaget finns under samrådstiden tillgängligt på lund.se/kallby samt på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund, på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Klostergårdens bibliotek, Nordanväg 11 B, Lund.

På ett ”drop-in-möte” finns möjlighet att ta del av förslaget, ställa frågor och diskutera: tisdagen den 10 september kl. 15:00-20:00, på Klostergårdens bibliotek, Nordanväg 11B, Lund.

Synpunkter skickas via webben lund.se/kallby, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund .

Lund den 26 augusti 2019

STADSBYGGNADSKONTORET

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se