Kungörelse: Detaljplan för Stora Råby 37:20 – samråd

Detaljplan för Stora Råby 37:20 – samråd

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2019-04-29

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2019-04-29

Datum då kungörelsen tas ned

2019-06-29

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Jenny Lindström

KUNGÖRELSE

Detaljplan för Stora Råby 37:20 i Lund, Lunds kommun (Stora Råby Byaväg) hålls tillgänglig för samråd på Kristallen, Brotorget 1, Lund från och med den 29 april till och med den 28 juni 2019.

Handlingar finns även tillgängliga på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6 i Lund och på Bibliotek Linero, Linero torg 14 i Lund samt på www.lund.se/planerpagang

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse inom planområdet.

Nya byggrätter för bostadshus förväntas innebära att knappt 45 bostäder kan uppföras. Förslaget innebär att både friliggande- och radhusbebyggelse uppförs i 1½-2 våningar.

Planförslaget innefattar kvartersmark för:

• Bostäder

Förslaget berör samfällt område samt dikningsföretag och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna och dikningsföretagen:

Stora Råby GA:3 (servisledningar) – anläggningssamfällighet

Stora Råby GA:4 (servisledningar) – anläggningssamfällighet

Stora Råby GA:14 (avlopp) – anläggningssamfällighet

Stora Råby S:7 (väg) – marksamfällighet

Stora Råby S:26 (väg) – marksamfällighet

Stora Råby nr 17 Dikningsföretag år 1961

Nr 1 och 2 Arendala samt nr 2 Bjellrup år 1908

Synpunkter ska lämnas skriftligt med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@lund.se eller postadress Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND senast den 28 juni 2019.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 29 april 2019

STADSBYGGNADSKONTORET

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se