Kungörelse: Detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 i Lund - samråd

Detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 i Lund - samråd

KUNGÖRELSE

Detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 i Lund,Lunds kommun, (Pilgrimsvägen - Dalbyvägen) hålls tillgänglig för samråd i Kristallen, Brotorget 1, Lund, från och med den 9 januari till och med den 30 januari 2019.

Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6 i Lund och på Bibliotek Linero, Linero torg 14 i Lund samt på www.lund.se/planerpagang

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22.

Planförslaget innefattar:

• Nytt bostadsområde bestående av 6 stycken flerbostadshus samt 29 radhus, innehållande ca 150 bostäder.

• Parkmark med öppen dagvattenhantering och gångoch cykelväg.

• Lokalgata genom radhusområdet.

• Gång- och cykelväg öster om Pilgrimsvägen.

Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna:

Psalmen S:1 (utrymme för gemensamhetsanläggning) – marksamfällighet

Stora Råby S:5 (väg) – marksamfällighet

Vigseln S:1 (utrymme för gemensamhetsanläggning) - Marksamfällighet

Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se senast den 30 januari 2019.

Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 9 januari 2019

STADSBYGGNADSKONTORET

Kontakt

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se