Kunggörelse: Detaljplan för kvarnskon 1 m.fl. Dalby-Plansamråd

Byggnadsnämnden

Organ

Byggnadsnämnden 

Kungörelsedatum

2020-02-10

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2020-02-10

Datum då kungörelsen tas ned

2020-03-03

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1

Ansvarig för kungörelsen

Kent Ratcovic

KUNGÖRELSE

Detaljplan för Kvarnskon 1 m.fl. i Dalby, Lunds kommun (Hällestadsvägen) hålls tillgänglig för samråd på Kristallen, Brotorget 1, Lund från och med den 10 februari till och med den 2 mars 2020. Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Dalby bibliotekmedborgarkontor, Allé-gatan 1 A i Dalby samt på www.lund.se/planerpagang

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för skolverksamhet med möjlighet till en begränsad omfattning av tillfällig vistelse i befintlig byggnad mot Hällestadsvägen inom fastigheten Kvarnskon 1 samt att bekräfta rådande förhållanden.

Verksamheten är inte av tillfällig art och avses att bli permanent. Tillstånd från Skolinspektionen och Inspektionen för vård- och omsorg är knuten till den specifika fastigheten Kvarnskon 1 och är inte möjlig att flytta till andra lokaler.

Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna:

Dalby S:4 (vägar) – marksamfällighet

Granen S:1 (väg) – marksamfällighet

Kvarnskon GA:1 (parkering, gångväg med mera) – anläggningssamfällighet

Kvarnskon GA:2 (gång- och cykelväg, lekplats med mera) – anläggningssamfällighet.

Synpunkter ska lämnas skriftligt med namn och postadress, till epost byggnadsnamnden@lund.se eller postadress Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND senast den 2 mars 2020.

Behandling av personuppgifter: De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se