Kungörelse: Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl. (Växthuset) - Granskning

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl. (Växthuset) - Granskning

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2019-12-02

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2019-12-02

Datum då kungörelsen tas ned

2019-12-27

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Daniel Mathiasson

KUNGÖRELSE

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 i Lund, Lunds kommun (Växthuset), Sankt Lars väg/Skånevägen, hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1, Lund, från och med den 2 december till och med den 23 december 2019.

Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6 och på Klostergårdens bibliotek, Nordanväg 11 B i Lund samt på www.lund.se/planerpagang

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av idrottshall för omkringliggande skolor kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor samt integrerat parkeringsgarage inom del av fastigheten Klostergården 2:9.

En idrottshall med aktivitetsyta i fullstora mått avses att uppföras inom planområdet. På så sätt kan omkringliggande skolors behov av idrott tillgodoses. Idrottshallen kommer att innehålla ett integrerat parkeringsgarage i bottenplan och planförslaget möjliggör även ett underjordiskt plan för parkering. Planförslaget medger, utöver idrottshall, även lokaler för verksamheter som kompletterar besöksanläggningen samt för centrumverksamhet.

Planförslaget innefattar:

  • Totalt cirka 4100 kvm BTA idrottshall, gym och lokaler samt cirka 2000 kvm BTA ouppvärmd parkeringsyta.
  • Parkeringsgarage för drygt 60 platser.
  • Lokaler för kontor och centrumverksamhet.
  • Angöringsplatser för hämtning och lämning av skolbarn.

Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som kommit in finns redovisade i en samrådsredogörelse med stadsbyggnadskontorets kommentarer.

Samrådsredogörelsen över inkomna yttranden kan beställas på www.lund.se/planerpagang

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost byggnadsnamnden@lund.se eller postadress Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND senast den 23 december 2019.

Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till Byggnadsnämnden för beslut om godkännande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på planförslaget kommer inte att ges.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se