Kungörelse: Bygglov för Dalby 31:49, Dalby 63:105 och Hällestad 8:144

Bygglov för Dalby 31:49, Dalby 63:105 och Hällestad 8:144

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2020-03-20

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)

2020-03-20

Datum då kungörelsen tas ned

2020-04-06

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotoget 1

Ansvarig för kungörelsen

Mia Miettinen Wik

Kontakt

Jill Jensen

Kungörelse

Bygglov
Ansökan om bygglov och tidsbegränsade bygglov för åtgärd utanför detaljplan har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheterna:

Dalby 31:49, Lunds kommun
Ansökan avser uppförande av parkering. Norr om Pinnmöllevägen, mittemot Mandelblommans förskola.

Dalby 63:105, Lunds kommun
Ansökan avser uppförande av parkering. Norr om Pinnmöllevägen, mittemot Mandelblommans förskola.

Hällestad 8:144, Lunds kommun
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av tryckstegringsstation. Tryckstegringsstations placering är öster om byvägen, vid Tornavallen.

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.
Bygglovhandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag till fredag kl. 10-12.


Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till
Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller
byggnadsnamnden@lund.se, senast den 3 april 2020.
Namn och postadress ska tydligt framgå.
BYGGNADSNÄMNDEN

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se