Kungörelse - Tidsbegränsat bygglov för Sandby 67:2

Kungörelse - Tidsbegränsat bygglov för Sandby 67:2

Organ
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2019-08-07

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)
2019-08-07

Datum då kungörelsen tas ned
2019-08-29

Förvaringsplats för kungörelsen
Stadsbyggnadskontoret

Ansvarig för kungörelsen

Tim Jensen

 

KUNGÖRELSE

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för åtgärd inom detaljplan S67, som fastställdes 1985-10-21, har

inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:

Sandby 67:2, Lunds kommun

Ansökan innebär att toalettbyggnaden uppförs på mark som inte får bebyggas. Området är avsett för gatutrafik.

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.

Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag – fredag kl 10-12.

Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se, senast den 28 augusti 2019.
Namn och postadress skall tydligt framgå.

 

 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se