Kungörelse - Bygglov för Paragrafen 1

Kungörelse - Bygglov för Paragrafen 1

Organ
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2019-07-08

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)
2019-07-08

Datum då kungörelsen tas ned
2019-07-30

Förvaringsplats för kungörelsen
Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1

Ansvarig för kungörelsen
Pia Laike

KUNGÖRELSE
Bygglov
Ansökan om bygglov för åtgärd inom detaljplan P162, som vann laga kraft 2016-11-17, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:
Paragrafen 1, Lunds kommun
Ansökan innebär nybyggnad av flerbostadshus, 138 lgh, där förråd placeras på vind.
Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan. Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag – fredag kl 10-12.
Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se, senast den 29 juli 2019.
Namn och postadress skall tydligt framgå.

BYGGNADSNÄMNDEN

 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se