Anslag/bevis: Tekniska nämnden beredning 2019-11-07

Tekniska nämnden beredning 2019-11-07

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

§267-269

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-11-21

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-12-13

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1 Lund

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se