Anslag/bevis: Renhållningsstyrelsen 2020-03-17

Renhållningsstyrelsen 2020-03-17

Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Paragrafer

§ 38

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-03-19

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se