Anslag/Bevis: Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-30

Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-01-30

Paragrafer

§ 1-58

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-02-13

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-03-06

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se