Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt genom särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen.

När du överklagar ett beslut genom en laglighetsprövning, är det bara beslutets laglighet som kan prövas. För att få överklaga, måste du vara kommunmedlem.

Skicka eller lämna in ditt överklagande till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Läs mer om laglighetsprövning i kommunallagen.

Relaterad information

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se