Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt genom särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kapitlet kommunallagen. Vid överklagande genom laglighetsprövning är det endast själva lagligheten av beslutet som kan prövas. Vidare krävs det att du är kommunmedlem för att du ska få överklaga.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Läs mer om laglighetsprövning i kommunallagen.

Faktaansvarig: Gunnar Jönsson