Så här arbetar vi med budgetprocessen

15 mars, 2018

Just nu jobbar Lunds kommun med att ta fram ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP, för 2019-2021. En viktig del är budgeten för 2019. Här beskriver vi kortfattat budgetprocessen under året.

Årsredovisningen för Lunds kommun 2017 visar ett överskott på 164 miljoner, vilket är 96 miljoner bättre än budgeterat. Trots det positiva resultatet kvarstår en kostnadseffektivisering som ökar med cirka 1,5 procent per år mellan 2019-2021. Skälet till det är att Lunds kommun, liksom hela Sverige, har en åldrande befolkning där allt färre personer ska försörja allt fler. Det är också viktigt att Lundaborna får så mycket service och kvalitet som möjligt för skattepengarna.Illustration, tidslinje för budgetprocessen 2019

På bilden: Översiktlig bild av hur Lunds kommun jobbar med att ta fram budget för 2019, och ekonomi- och verksamhetsplan, EVP, för 2019-2021. Eftersom det är valår tas det slutgiltiga beslutet om budget och EVP först i slutet av november, när nya kommunfullmäktige tillträtt.

I januari klubbade nämnderna sina respektive förslag till ekonomi- och verksamhetsplaner för 2019-2021 med budget för 2019. Under februari diskuterades sedan förslagen med kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. Den 21 mars är det dags för budgetdag för hela Lunds kommun där frågorna tas upp till gemensam diskussion mellan alla nämnder, förvaltningschefer, bolag, fackliga representanter och kommunledning. Den senaste skatte- och befolkningsprognosen finns då också med i diskussionsunderlaget.

Därefter följer partipolitiska diskussioner innan kommunstyrelsen (2 maj) och kommunfullmäktige (13-14 juni) fattar beslut om den övergripande ekonomi- och verksamhetsplanen för de kommande tre åren med budget för 2019. Planen innehåller bland annat fokusområden för kommunen, skattesats, kommunfullmäktiges mål för nämnderna samt ramanslag för deras drift och investeringar. Efter valet i höst fastställer det nya kommunfullmäktige (29 november) beslutet. Under december och januari fattar därefter alla nämnder beslut om hur man ska arbeta för att uppnå målen och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet under 2019.

Relaterad information