Preliminärt resultat för Lund 2017: 164 miljoner kronor i överskott

29 januari, 2018

Lunds kommun kommer, för 2017, att redovisa ett överskott på 164 miljoner kronor vilket är 96 miljoner bättre än budget. Det visar det preliminära resultat som kommunens ledande politiker fick ta del av i dag.

Årsredovisningen för Lunds kommun kommer att presenteras längre fram i vår, men i dag fick ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott en redovisning av det preliminära resultatet.

- Nu ser vi ett mycket starkt ekonomiskt resultat 2017. Detta tack vare att vi har skapat ordning och reda i ekonomin samtidigt som vi genomfört viktiga satsningar. Medarbetarna i kommunen har gjort fantastiska insatser under 2017. Det ger en bra grund för det fortsatta arbetet med kvalitet och effektivitet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Christer Wallin (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen kommenterar resultatet så här:

- Först och främst bör vi komma ihåg att det budgeterade resultatet på 68 miljoner kronor var lägre än resultatmålet för 2017. Alltså var det redan från början nödvändigt för kommunen att överträffa budget för att nå till de uppsatta målen. Men jag är givetvis glad över att överskottet ändå är så pass stort. Sedan har överskottet till betydande del uppstått bland annat på grund av senarelagda eller uteblivna investeringar. Sammantaget visar detta att vi måste fortsätta jobba med våra kostnader och bli bättre på att använda varje skattekrona mer effektivt.

Finansiellt mål uppnås

Överskottet är alltså 96 miljoner kronor större än budgeterat och det finansiella målet på 2 procents överskott överträffas med råge. 2017 års överskott är 2,7 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som sammanlagt är cirka 6 miljarder kronor. Resultatet är också en markant förbättring jämfört med de prognoser som presenterats tidigare under året.

Bra arbete med att hålla ramar

– Kommunens verksamheter har gjort ett jättebra arbete för att hålla sina ramar 2017 och gör ett fortsatt mycket gott jobb för att redan nu anpassa sina kostnader inför budget 2018-2019, säger ekonomidirektör Henrik Weimarsson.

En av anledningarna till överskottet är att de flesta nämnder redovisar ett resultat som ligger över budget. Vård- och omsorgsnämnden har ett överskott på 52 miljoner kronor. En stor del av detta är kopplat till LSS-verksamheterna, där volymen och behoven inte ökat i den takt som varit förväntat och som det budgeterats för.

Socialnämnden redovisar för 2017 ett minus på 48 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader och minskade statsbidrag för flyktingmottagandet. Resultatet har dock förbättrats under året, och underskottet är halverat jämfört med den första prognosen.

Investeringar som inte gjorts

En annan viktig anledning till det sammanlagda överskottet för 2017 är investeringar som inte kunnat eller behövt göras, berättar Henrik Weimarsson:

– Vi arbetar hela tiden med att använda våra befintliga resurser så långt det är möjligt, vilket gör att en del investeringar har omprövats. Andra har inte kunnat genomföras, bland annat på grund av hårt tryck inom byggsektorn. De investeringar som inte blivit av medför, tillsammans med fortsatt låga räntor, att kommunens räntekostnader blivit mindre än vad vi räknat med. Dessutom har en del medel som budgeterats för ökade driftskostnader inte behövt användas. Sammanlagt rör det sig om cirka 50 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat.

Fortsatt fokus på ekonomin

Trots överskottet för det gångna året är det fortsatt mycket viktigt att hålla koll på kostnader och ekonomin, säger Henrik Weimarsson:

– Vi måste hela tiden utvecklas och arbeta effektivare. I Lunds kommun, liksom i hela Sverige, gör åldersutvecklingen i befolkningen att färre kommer att få försörja fler. För den kommande treårsperioden finns det budgeterat en kostnadseffektivisering som ökar med cirka 1,5 procent per år. Det är detta vi ska rusta oss för så att lundaborna får ut så mycket service och kvalitet som möjligt för pengarna. Därför är det väldigt viktigt att Lunds kommun uppnår det budgeterade resultatet för 2017.

– Det långsiktiga målet om 2 procents överskott i relation till skatteintäkter och statsbidrag har vi för att inte behöva låna till alla våra investeringar, vilket på sikt håller nere våra kostnader, samt för att ha en beredskap för oförutsedda utgifter.

Totalt är Lunds kommuns omslutning för 2017 runt 7,6 miljarder kronor. I det ingår, utöver skatteintäkter och generella statsbidrag, bland annat avgifter i olika verksamheter, riktade statsbidrag och försäljning till andra kommuner.