Notiser från kommunstyrelsens sammanträde 15 augusti 2018

16 augusti, 2018

Ledamöter i det klimatpolitiska rådet, bullerkartläggning och Fokus Södra Sandby var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut på vid det första sammanträdet efter sommaruppehållet och det näst sista innan valet. Här finns en kort sammanfattning av några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om.

Lena Neij ordförande för Lunds klimatpolitiska råd

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet att utse Lena Neij till ordförande och Roger Hildingsson till vice ordförande för Lunds klimatpolitiska råd. Kommunstyrelsen fattade också beslut om övriga ledamöter samt riktlinjer för hur rådet ska arbeta.

Det var vid mötet i april som kommunstyrelsen beslutade att införa ett oberoende, lokalt klimatpolitiskt råd. Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet och är det första i sitt slag bland svenska kommuner. Rådet ska utvärdera hur kommunens samlade politik är förenlig med de klimatmål som antagits av kommunfullmäktige och ska bidra till ökad kunskap och debatt bland allmänheten om klimatproblemen.

Lunds klimatpolitiska råd kommer bestå av forskare vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. I arbetet har en jämn könsfördelning och en bred, tvärvetenskaplig kompetens eftersträvats. Övriga ledamöter är Lena Hiselius, Markku Rummukainen, Linda Tufvesson, Johanna Alkan Olsson och Fredrik NG Andersson. Samtliga ledamöter och ordförande är utsedda för en period på två år.

Giltiga avtal för ridvägar finns och Lunds nya ridhus ett steg närmare beslut

Lunds kommun har under en längre tid planerat för att uppföra ett nytt ridhus i kommunen och planerat för att ersätta den nuvarande kommunala ridanläggningen då den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. Förslaget är att det nya ridhuset ska ligga norr om Norra Fäladen på Ladugårdsmarken. Planen är att Lunds civila ryttarförening ska hyra och driva anläggningen som kommer ha plats för fler hästar än idag. Anläggningen kommer att ha två ridhus, varav ett med läktare, stall, ridbanor utomhus, hagar, paddockar, gödselanläggning, foderbyggnad, maskinhall, administrationsbyggnad, café, dagvattendamm och ridvägar. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya anläggningen.

I maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra ett nytt ridhus. Men kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 31 maj 2018 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Kommunkontoret har gått igenom avtalen kring ridvägarna och konstaterar att det finns tillräckligt antal ridvägar runt den planerade anläggningen för att säkra tillgängligheten. För ridvägar på privat mark finns giltiga avtal.

Kommunstyrelsen fattade därför under mötet i augusti beslut att föreslå för kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 72,3 miljoner kronor.

Lokaler för skolidrott och gymnastik

Det finns behov av fler lokaler för skolidrott i Lunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade därför i december 2017 att ge servicenämnden i uppdrag att projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne Arena för att klara flera skolors behov av lokaler för skolidrott. Under planeringstiden har även behovet av anpassade lokaler för gymnastik framkommit. Serviceförvaltningen har efter dialog med flera olika intressenter arbetat fram tre olika förslag som kommunstyrelsen fick ta ställning till under mötet. De tre olika förslagen som har olika prislappar skiljer sig främst åt i utformning, storlek och eventuella möjligheter för evenemang.

Kommunstyrelsen beslutade efter diskussion att föreslå för kommunfullmäktige att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet för alternativ 3.

Fokus Genarp avslutat men åtgärder och aktiviteter lever kvar

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som har drivits av Lunds kommun. Projektet är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby. Fokus Genarp har pågått från hösten 2016 till hösten 2018. Syftet har varit att utveckla orten tillsammans med Genarpsborna och under projektet har över 800 Genarpsbor varit engagerade.

Styrgruppen för Fokus Genarp som består av förtroendevalda i Lunds kommun bedömer att arbetet med Fokus Genarp har varit en mycket lyckad insats för att få Genarpsbor att aktivt bidra till att utveckla sin egen tätort. Arbetet har nu sammanfattats i en slutrapport som kommer att finns att läsa via Fokus Genarps hemsida, www.lund.se/fokusgenarp, då den delats ut till hushållen i Genarp i slutet av augusti.

Kommunstyrelsen fattade beslut under mötet att uppmana nämnder och styrelser att beakta Genarpsbornas initiativ i sitt utvecklingsarbete och att uppmana Lunds nämnder och förvaltningar i att fortsätta att implementera de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i slutrapporten.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå byggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för de centrala delarna av Genarp och i arbetet använda underlaget från Fokus Genarp och arbetsgruppernas arbete.

Fokusarbetet fortsätter. Nu: Fokus Södra Sandby

Fokus Genarp som precis avslutats har varit en mycket lyckad insats för att få Genarpsbor att aktivt bidra till att utveckla sin egen tätort. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att följa upp arbetet med ett nytt projekt: Fokus Södra Sandby. Kommunkontoret får i uppdrag att tillsammans med styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden ta fram förslag till upplägg för Fokus Södra Sandby och att återkomma till kommunstyrelsen för beslut om genomförande.

Åtgärdsprogram mot buller

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller. Åtgärdsprogrammet innehåller insatser som kommer förbättra bullersituationen och minska bullrets negativa påverkan på hälsan.

Bakgrunden är att kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller.

I Lunds kommun har tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett åtgärdsprogram för perioden 2019-2023. Som underlag ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.

Bullerkartläggning visar att det finns brister och delar som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som kommunen kommer att vidta för att förbättra trafikbullersituationen i Lunds kommun.