Nöjda lundabor har tyckt till

13 december, 2018

2018 års medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) visar på nöjda lundabor inom de flesta områdena. Resultatet ligger högre än genomsnittskommunen inom alla områden.

– Resultatet i medborgarundersökningen har betydelse för Lunds kommuns kontinuerliga utvecklingsarbete och fungerar som ett komplement till andra undersökningar som görs inom kommunen med målet att förbättra den kommunala servicen, säger Jens Nilson, samhällsanalytiker.

Resultat

Lunds kommun som en plats att leva och bo på (NRI)

Det sammanfattande indexet blev 71, samma som 2016 och bättre än genomsnittskommunen (62). 65 procent av medborgarna i Lunds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Jämfört med genomsnittskommunen når Lund ett högre betyg i alla kategorier förutom Bostäder där betyget landar på samma nivå. Samtidigt har kategorin Kommunikationer fått lägre betygsindex (69). Högst betyg får kategorin Utbildningsmöjligheter (87).

Faktorer som ingår i indexet NRI; Rekommendationer, Utbildningsmöjligheter, Kommersiellt utbud, Arbetsmöjligheter, Kommunikationer, Fritidsmöjligheter, Trygghet samt Bostäder.

Kommunens verksamheter (NMI)

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter blev 65. Betyget är inte en säkerställd förändring jämfört med 2016 (62) men klart bättre än genomsnittskommunen (56). Jämfört med genomsnittskommunen når Lund ett högre betyg i alla kategorier förutom Bemötande och tillgänglighet samt Vatten och avlopp där betyget landar på samma nivå.

Verksamheter som ingår i indexet NMI; Bemötande och tillgänglighet, Vatten och avlopp, Räddningstjänsten, Gymnasieskolan, Kultur, Renhållning och sophämtning, Förskolan, Grundskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Miljöarbete, Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar samt Äldreomsorgen.

Inflytandet i kommunen (NII)

Betygsindexet landar på 46, samma som 2016 och högre än genomsnittskommunen (42). Jämfört med genomsnittskommunen når Lund ett högre betyg i två kategorier, Information och Förtroende. I övriga kategorier, Kontakt och Påverkan, landar betyget på samma som nivå.

Faktorer som ingår i indexet NII: Information, Kontakt, Förtroende samt Påverkan.

Om undersökningen

Under hösten har ett urval på 1600 invånare i åldern 18-84 år av medborgarna svarat på frågor om deras upplevelse av kommunen som en plats att bo på (NRI), dess verksamheter (NMI) och vilket inflytande man upplever sig ha (NII). Medborgarnas svar mäts i index där 100 är maxpoäng. Poäng under 40 är inte godkända, över 55 är nöjd och över 75 mycket nöjd. Svarsfrekvensen landade på 41 procent. Totalt deltog 111 kommuner i undersökningen. Lunds kommun deltog senast i medborgarundersökningen 2016 och 2014.

Läs mer: Medborgarundersökningen (scb.se)