Lunds kommun undertecknar internationell deklaration om mänskliga rättigheter och kulturarv

26 mars, 2018

En delegation ledd av kommunalrådet Elin Gustafsson (S), fanns idag på plats i Genève, Schweiz, för att underteckna Genèvedeklarationen om mänskliga rättigheter och kulturarvsskydd. Under arrangemanget talade Elin Gustafsson om Lunds kommuns engagemang för de mänskliga rättigheterna, den nära samverkan med Raoul Wallenberg-institutet och om vikten att skydda vårt gemensamma kulturarv på ett globalt plan.

På inbjudan av städerna Genève och Paris ansluter sig Lund nu som första svenska stad till Genèvedeklarationen för de mänskliga rättigheterna och skyddet av kulturarvet. Vid det högtidliga undertecknandet av deklarationen talade kommunalrådet Elin Gustafsson (S) om Lunds långsiktiga arbete med att främja de mänskliga rättigheterna för den samlade internationella publiken.

–Lund ansluter sig nu till bl.a. Genève, Paris, Berlin, Wien och Strasbourg för att gemensamt slå ett slag för skyddet av de mänskliga rättigheterna och kulturarvet som kommer att eka i lång tid framöver. Mänskliga rättigheter och kulturarvets bevarande är tidlösa, universella värden som vi alla måste stå upp för att skydda, säger Elin Gustafsson (S), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Lunds kommun.

Elin Gustafsson undertecknar deklaration om mänskliga rättigheter

På bilden: Elin Gustafsson undertecknar deklarationen.

Med i delegationen från Lund var också Henrik Borg, stadsantikvarie på Lunds kommuns Stadsbyggnadskontor och Sebastian Persson, politisk sekreterare (S).

Så här arbetar Lund med mänskliga rättigheter och kulturarvsfrågor

Lund bedriver ett långsiktigt och konsekvent arbete med att säkerställa kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Under 2017 har kommunen antagit ett nytt kulturmiljöprogram för attlyfta fram historiska värden som en resurs i utvecklingen av stad och landsbygd. Genom programmet breddas kulturarvsbegreppet för att inkludera fler människor och innefatta miljöer från olika tider och skilda sociala sammanhang. Medborgardialogen utvecklas med utgångspunkt från den europeiska landskapskonventionen och appliceras i kulturarvsprocessen för att stärka medborgarens roll i planeringen.

Lund strävar efter att bli en stad för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter på kommunal nivå är en fråga som har stigit på dagordningen under senare tid. Lund strävar därför efter, som en av de första kommunerna i Sverige, att etablera sig som en MR-stad – en stad för mänskliga rättigheter. Lund har till exempel en av Europas största tvärvetenskapliga forskningsmiljöer om mänskliga rättigheter. Sedan knappt två år tillbaka samarbetar Lund därför med Raoul Wallenberg-institutet för att öka och samordna arbetet med mänskliga rättigheter inom både kommunen som organisation och i mötet med medborgarna.

Detta samarbete har uppmärksammats internationellt, och har bland annat resulterat i att Lunds kommun som första svenska stad har bjudits in för att underteckna Genevedeklarationen för mänskliga rättigheter och kulturarvsskydd. Deklarationen–som understryker det självklara sambandet mellan dessa universella värden– stärker Lunds kommun i arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna i ett brett perspektiv.

Relaterad information