Friska invånare i Lunds kommun

31 augusti, 2018

Lund är en förhållandevis välmående kommun där det stora flertalet invånare har god hälsa och goda livsvillkor. Men det finns också utmaningar. Det visar Välfärdsrapporten 2017 som torsdagen 30 augusti godkändes av kommunfullmäktige.

Rapporten visar bland annat att Lund har Sveriges högsta andel ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning och är den kommun i landet med näst högsta utbildningsnivån. Arbetslösheten och andelen med försörjningsstöd är låg jämfört med Skåne och riket bland både ungdomar och vuxna. Lund är en trygg stad att vistas och bo i.

I rapporten lyfts även några av kommunens utmaningar. Deltagande i förskolan är mest gynnsamt för barn från socioekonomiskt svaga förhållanden. Bland barnen mellan 1 och 5 år deltar inte 11 procent i förskolan. Idag saknas kunskap om varför och vilka barn som inte deltar. Låg tillit till andra har ett starkt samband med dålig självrapporterad hälsa. 57 procent av flickorna och 51 procent av pojkarna i Lund känner låg tillit till andra. I Lund skiljer det 35 procent mellan det valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande.

Utifrån resultatet som kommit fram i rapporten kommer handlingsplaner tas fram för tre prioriterade områden i det fortsatta arbetet med folkhälsa och social hållbarhet:

Ekonomiskt utsatta barn

De barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet är en riskgrupp som behöver prioriteras. Att de är relativt få till antalet möjliggör ett framgångsrikt arbete.

Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga

Andelen flickor och pojkar som upplever stress i skolan har ökat och andelen flickor i årskurs 2 på gymnasiet som upplever att de har en god självskattad hälsa har sjunkit. Barn och unga som tidigt får diagnoser som depression och ångestsyndrom ökar risken för självmord och att uppnå en betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka.

Levnadsvanor

Trots goda livsvillkor (till exempel utbildning, arbete, bostad) är levnadsvanorna sämre bland Lunds gymnasieelever än snittet för Skåne. Det är fler elever i Lund som dricker alkohol, röker och har använt narkotika. Även andelen flickor (28 procent) och pojkar (38 procent) som når upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag är sämre än snittet för Skåne.