Ärenden som kommunstyrelsen tog upp 7 mars

8 mars, 2018

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars behandlade en lång rad olika ärenden. Nedan finns en kort sammanfattning av några av de ärenden och beslut som togs upp.

Årsredovisningen - vad hände i kommunen 2017?

Lunds kommun fick en ny vision, kommunstyrelsen godkände avtalet om höghastighetsjärnväg mellan Lund C och Hässleholm och detaljplaneprocessen för Brunnshög är i full gång. Det var några av de väsentliga händelser som beskrivs i Årsredovisningen 2017 när den presenterades för kommunstyrelsen den 7 mars. I årsredovisningen konstateras det också att Lunds kommun redovisar ett överskott på 164 miljoner kronor för 2017, vilket är 96 miljoner bättre än budget.

Personalredovisningen visar att Lunds kommun är en av de största arbetsgivarna i Lund med drygt 10 000 medarbetare inom 138 olika yrkesgrupper. Miljöredovisningen visade på många goda exempel som gjorts 2017 inom ramen för det gångna årets miljö- och hållbarhetsarbete.

Nu ska redovisningarna vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Nytt samverkansavtal med Medicon Village

Innovationssystemet och mötesplatsen på Medicon Village i Lund ska stärkas ytterligare, både vad gäller finansiering och samverkan. Det beslutade kommunstyrelsen i och med ett beslut om förnyat samverkansavtal. Tillsammans med Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Lunds universitet och Region Skåne, ska Lunds kommun nu ingå ett nytt avtal. Parterna är enligt avtalet eniga om att stödja inkubatorn SmiLe under perioden 2018-2020. I avtalet ingår också att kommunen ska utse en till två styrelseledamöter till Medicon Village Innovation AB och kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse dessa.

Medlemskapet i Medicon Valley Alliance förnyas

Lunds kommun fortsätter sitt medlemskap i Medicon Valley Alliance (MVA) i två år till. MVA är en svensk-dansk klusterorganisation med fokus på Life Science där Lunds kommun varit medlem sedan 2009. Kommunstyrelsen beslutade om att fortsätta Lunds kommuns medlemskap under perioden 2018-2020.

Lunds kommun stöttar Lundakarnevalen 2018

Lundakarnevalen 2018 närmar sig. Inför årets karneval som äger rum 18-20 maj beslutade kommunstyrelsen att avsätta 1,3 miljoner kronor: 500 000 kronor för insatser utanför karnevalsområdet och 800 000 kronor till insatser för renhållning och toaletter på karnevalsområdet, miljöarbete samt att förbättra tillgänglighet och framkomlighet. Lundakarnevalen pågår i år mellan den 18 och 20 maj.

Kommunen främjar entreprenörskap bland Lunds studenter

VentureLab beviljas verksamhetsstöd för 2018 med 100 000 kronor. Verksamheten, som är den del av Lunds universitet, har till uppgift till att främja entreprenörskap och företagande bland studenter. Kommunen har sedan år 2011 beviljat VentureLab bidrag med 100 000 kronor per år för att stötta de som tidigt visar intresse för entreprenörskap. I förlängningen anser kommunstyrelsen att detta intresse banar väg för start av nya företag i Lund, vilket på sikt genererar arbetstillfällen.

Venture Cup 2018-2020 får 75 000 kronor i stöd

Venture Cup beviljas ett verksamhetsstöd från Lunds kommun på 75 000 kronor för år 2018.

Venture Cup är en ideell organisation som genomför en rikstäckande affärsplanstävling. Verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer, där Lund är en av platserna. Hittills har 15 000 affärsidéer processats i tävlingen och fler än 2 500 företag har startats.

Venture Cup sökte verksamhetsstöd från Lunds kommun på totalt 150 000 kronor per år under perioden 2018-2020 i form av ett så kallat silverpartnerskap. Detta avslog kommunstyrelsen, men tillstyrkte organisationen istället ett verksamhetsstöd om 75 000 kronor för i år.

Rådgivning i entreprenörskap företagare med utländsk bakgrund

Personer och företagare med utländsk bakgrund ska få rådgivning i entreprenörskap. Dessutom ska kompetensen och tillväxtkraften i befintliga företag som bedrivs av företagare med utländsk bakgrund öka. Det vill ALMI Företagspartner Skåne AB (tidigare IFS rådgivning) och ansökte om 55 000 kronor för 2018 i stöd från Lunds kommun.

Kommunstyrelsen anser att projektet är ett viktigt komplement till den nyföretagarrådgivning som bedrivs i Lund av Lunds NyföretagarCentrum och tillstyrker ALMI:s ansökan om 55 000 kronor.

Rymdmöte planeras i Lund

I maj 2018 vill Lunds kommun och ESA (European Space Agency) genomföra ett så kallat High Level Meeting i Lund. Mötet är nästa steg i en framtida etablering av en rymdnod i Lund. Kommunstyrelsen beslutade att utöka kommunkontorets budgetram med 400 000 kronor för att kunna planera och genomföra mötet under våren.

Det är mot bakgrund av ESA:s forskningsinfrastruktur Moon Village, som experter i Europa utvecklar nya tekniker som bidrar till att lösa utmaningar i rymden. Samarbetet med ESA inleddes 2016 och 2017 genomfördes en rymdkonferens i Lund. Future by Lund är en av de tilltänkta aktörerna i etableringen av rymdnoden.

Genom att skapa en testplattform i Lund hoppas Lunds kommun bland annat att fler samarbeten etableras, att fler arbetstillfällen skapas och att kommunens övergripande tillväxt gynnas i en både positiv och hållbar riktning.

Stöd till Industrinatten – ett sätt att öka intresset för industrin

Lunds kommun stöttar industrinatten MalmöLundregionen 2018 med 50 000 kronor, det beslutade kommunstyrelsen vid sitt marsmöte. Industrinatten innebär att olika industriföretag under en kväll öppnar upp dörren för att ta emot studiebesök för unga och nyanlända på väg in i sina studie- eller yrkesval. Syftet med Industrinatten MalmöLundregionen är att få fler att välja en framtid inom industrin, eftersom kompetensbehovet är stort, samtidigt som intresset att välja industriutbildningar är lågt.

Förra året genomfördes Industrinatten både i Lund och Malmö, men blev logistiskt och resursmässigt krävande. Det nya upplägget innebär för Lunds kommuns del en besparing på 75 000 kronor jämfört med 2017. I år genomförs Industrinatten i MalmöLundregionen under en dag i Malmö – den 10 oktober, och samordnas av IUC Syd.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunkontoret i uppdrag att göra en uppföljning av evenemanget och återrapportera det till kommunstyrelsen.

Förslag om nya riktlinjer för förskolornas utemiljö

Lunds kommun föreslås få nya råd och riktlinjer för vad som gäller för utemiljön vid förskolor. ”Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, råd och riktlinjer” innefattar bland annat storlek och utformning när förskolegårdar planeras i kommunen och Lekvärdesfaktorn – som är ett verktyg för planering av förskolor i Lunds kommun.

Bakgrunden till de nya riktlinjerna har bland annat att göra med att det de senaste åren, blivit svårare att avsätta tillräckliga friytor till förskolor.

Riktlinjerna ska framöver säkerställa att man hittar långsiktigt hållbara lösningar när nya förskolor planeras. Ambitionen är att skapa tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta de nya riktlinjerna.

Förslag om ny dagvattenplan

Vattendragen och sjöarna i Lunds kommun ska hållas friska – både nu och i framtiden. Genom den nya dagvattenplanen har Lunds kommun och VA SYD tagit fram en plan för att hantera dagvatten vid förtätning och exploatering i befintlig bebyggelse.

Dagvattenplanen är en del av Lunds kommuns och VA SYD:s fem gemensamma planer. De ska komplettera befintlig planering och har getts samlingsnamnet ”Lunds Vatten”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dagvattenplanen och därmed ersätta den tidigare dagvattenstrategin. I samband med beslutet om dagvattenplanen ökas tekniska nämndens driftbudgetram för 2018 med 300 000 kronor för vattensamordning.

Ny översvämningsplan ska minska riskerna vid skyfall

Skyfall, i synnerhet över tätbebyggt område, kan orsaka kraftiga översvämningar. Därför har Lunds kommun och VA SYD tagit fram en plan för att hantera översvämningsrisker vid höga vattenflöden och extremregn i Lunds kommun.

I Översvämningsplan för Lunds kommun redovisas ansvarsförhållande, arbetssätt och övergripande strategier för att minska riskerna vid skyfall. Översvämningsplanen för Lunds kommun ingår, liksom Dagvattenplanen för Lunds kommun, också i vattenplaneringen ”Lunds vatten”.

Kommunstyrelsen godkände översvämningsplanen och föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta förslaget.

Skatemöjligheter i Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby

I samband med årligt beslut om ekonomi- och verksamhetsplan gav kommunfullmäktige i juni 2016 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med lokala föreningar utreda möjligheten att anlägga skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby.

Som ett första steg föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att påbörja projektering av en skatepark i Genarp och att samtidigt skaffa så kallade pumptracks, det vill säga flyttbara banor till de andra tätorterna. Genom det sonderas intresset för skateåkning lokalt, men det ger också de barn och ungdomar, som åker kickbikes en starkt växande aktivitet och en möjlighet att, i likhet med kommunens skateutövare, kunna utöva sin sport.

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att godkänna kultur- och fritidsnämndens återrapportering till kommunfullmäktige.

Lunds kommun yttrar sig om järnvägsplan för Lund-Flackarp

Södra stambanan ska byggas ut med ytterligare två spår för att öka kapaciteten på sträckan Malmö-Lund och för att minska störningarna i tågtrafiken. Trafikverket tar nu fram en järnvägsplan för delsträckan Lund-Flackarp. Denna innefattar även en ny station på södra stambanan i höjd med Klostergården.

Lunds kommun har fått förslag till järnvägsplan Lund-Flackarp, fyra spår, för yttrande och berörda nämnder ser positivt på projektet och anser att granskningshandlingen redovisar en bättre helhetsbild över projektet, vilket saknades i samrådshandlingen. Dock kvarstår osäkerheter bland annat kring utformning och gestaltning av stationen, transportvägar och övriga nyttjanderätter, samt bulleråtgärder. Det betonas även att snabbcykelstråk Malmö – Lund bör samplaneras med fyrspårsutbyggnaden, något som inte framgår i förslaget till järnvägsplan.

Kommunstyrelsen beslutade att yttra sig enligt det förslag som upprättats efter nämndernas synpunkter.

Nytt naturreservat i Torna-Hällestad föreslås

Kaninlandet i Torna-Hällestad föreslås bli naturreservat. Området är en biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av sandlevande insekter. Området är till stor del omgivet av en vacker rullstensås och busk- och trädridåer. Kaninlandet, som är en del av fastighetsbeteckningen Hällestad 8:144 föreslås ombildas till ett naturreservat med stöd av 7 kapitel 4 § miljöbalken. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att förvalta naturskyddsområdet, att fastställa tekniska nämndens förslag till skötselplan och vid behov revidera den.

Kommunstyrelsen är positiv till ny detaljplan för trafikplats Ideon

Detaljplanen för en del av Östra Torn (trafikplats Ideon) har gått ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny på- och avfart för södergående fordon på väg E22 vid Ideon, och ge möjlighet till en kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Killebäckskolan i Södra Sandby får utökad fotbollsinriktning med stöd av MFFs fotbollsakademi

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet föreslog i en skrivelse att det införs en ännu starkare idrottsprofil på en av kommunens skolor, Killebäckskolan i Södra Sandby.

Kommunstyrelsen beslutade utifrån skrivelsen att ett avtal ska tecknas med MFF för att starta en utökad fotbollsprofil genom MFFs fotbollsakademi på Killebäckskolan.

Det innebär att skolan, som idag har en enklare variant av fotbollsprofil, får en förstärkning av utbildade idrottslärare och hjälp med planering och genomförande av profilen. Samarbetet ska starta hösten 2018.

Lunds kommun ska ta fram en kommunövergripande evenemangsstrategi

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Moderaterna lämnade en gemensam skrivelse till Kommunstyrelsen om att Lunds kommun behöver en kommunövergripande evenemangstrategi. Evenemangsstrategin inbegriper hur Lunds kommun ska agera och prioritera vid evenemangsförfrågningar och genomförande av olika evenemang.

Förslaget godkändes och kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunkontoret att bereda ett förslag på en kommunövergripande evenemangsstrategi tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen.