21 december, 2018

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om hela ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2019-2021 med budget för 2019. Vissa delar av EVP:n bordlades vid senaste mötet i november men är nu beslutade.

I kommunens EVP med budget för 2019-2021 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. I budgeten och planen bestäms helt enkelt hur lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år.

I år är ett lite speciellt år när det kommer till budgetprocessen eftersom det är valår. Lunds nya styre, den så kallade Lundakvintetten lade efter valet fram ett uppdaterat förslag till budget. Redan vid kommunfullmäktige i november fastställdes skattesatsen till 21,24 kr, vilket är oförändrat jämfört med 2018.

I budgeten redovisas en positiv utveckling av skatteintäkterna. Det innebär att Lunds kommun kan satsa mer pengar på den kommunala servicen i år jämfört med 2018. Men eftersom vi på sikt går mot en sämre konjunktur och samtidigt har stora beslutade investeringsprojekt på gång krävs också en viss ekonomisk sparsamhet.

De sedan tidigare beslutade generella sparkraven för alla nämnder ligger fast och innebär besparingskrav på mellan en och två procent. Kommunkontoret, kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden måste dessutom spara ytterligare en halv procent.

Satsningar

I planen finns också satsningar. Inom skolans område finns satsningar på höjda lärarlöner, lärarassistenter och förbättrad elevhälsa. Inom vård och omsorg finns satsningar på att minska äldres ensamhet och undernäring och på välfärdsteknologi. I övrigt finns också medel för att utreda om järnvägen kan grävas ned, en näringslivssatsning, trygghetsskapande åtgärder vid Lunds C samt inrättandet av ett skönhetsråd för stadsplanering.

Mål och indikatorer

Men EVP:n handlar inte bara om kronor och ören. Planen beskriver också vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet. I botten ligger Lunds kommuns vision ”Lund skapar framtiden- med kunskap, innovation och öppenhet” och fokusområdena ska ta kommunen närmare visionen.

Inför nästa period kommer Lunds kommun ha fyra övergripande fokusområden som ska genomsyra all verksamhet:

  • Smartare Lund
  • Höjd kvalitet och ett gott bemötande
  • Ett starkt samhällsengagemang
  • Ett grönt föredöme

Vad händer nu?

Nu när hela EVP:n är beslutad i KF är det dags för nämnderna att fram sin verksamhetsplan och internbudget för 2019. Det ska nämnderna göra för att skapa förutsättningar att bedriva sin verksamhet inom beslutade ramar. Det här arbetet ska vara klart och beslutat i respektive nämnd senast 31 januari 2019.

Under hela året pågår sedan uppföljning av mål och ekonomi både på nämndnivå och för hela kommunen totalt.

Läs mer om EVP:n och budgetprocessen via den här länken: https://lund.se/kommun--politik/ekonomi/budget/