Ärenden från kommunstyrelsen 10 januari

11 januari, 2018

Här är sammanfattningar av några av ärendena som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari.

Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

Regeringen har beslutat att sträckan Hässleholm-Lund ska bli nästa etapp på den planerade höghastighetsjärnvägen. Enligt planen ska sträckan vara utbyggd 2035.Lunds kommun rustar sig nu för att vara med i planeringen av denna viktiga infrastruktursatsning. Nu har kommunstyrelsen godkänt ett förslag till hur det arbetet ska organiseras.

Lunds kommun föreslås skapa en intern organisation som föreslås växa efterhand som projektet fortskrider. I ett första skede är arbetet inriktat på övergripande planerings- och miljöfrågor samt fördjupningsstudier kring Lund C. Personal- och utredningskostnaderna bedöms bli cirka 2,5 miljoner kronor per år. För 2018 beräknas kostnaderna bli 1,25 miljoner kronor.

Arbete pågår för bättre tillgänglighet

Lunds kommun arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten via telefon och e-post, och därför pågår ett omfattande arbete med att förbättra service och bemötande. Genom att fler enklare frågor besvaras av Medborgarcenter får de olika förvaltningarna bättre tid, och tillgänglighet, för att besvara mer avancerade frågor.Det behövs dock uthållighet, för det är många processer och arbetsverktyg som behöver förändras och synkas när samarbetet inom kommunen ska utvecklas.

Kommunstyrelsen behandlade på sitt möte en rapport från en granskning som kommunrevisionen gjort av hur kommunen arbetar med bemötande och tillgänglighet.I granskningen har man bland annat studerat riktlinjer och policyer samt gjort stickprov genom att begära ut handlingar från olika förvaltningar. Resultaten skiljer sig åt mellan förvaltningarna och revisorerna menar att det verkar finnas behov av ett tydligare gemensamt grepp om tillgänglighets- och bemötandefrågorna i Lunds kommun. Nu vill kommunstyrelsen att arbetet intensifieras med att få med alla förvaltningar i Medborgarcenter och att förslag på en kommungemensam servicepolicy med fokus på tillgänglighet och bemötande tas fram och presenteras i november.

En alldeles färsk nationell mätning visar att tillgängligheten för medborgare som ringer till kommunen har förbättrats, men är fortfarande inte bra jämfört med andra kommuner. Lunds kommun ger, enligt mätningen, mycket snabba och bra svar på frågor som kommer in via e-post.

Ny finansiering för nyanlända elever

När skolor tar emot elever som nyligen kommit till Sverige ska en särskild "nyanländpeng" följa med eleven. Det beslutade kommunstyrelsen i dag efter en utredning gjord av barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden har gjort en utredning kring ersättningen till de skolor som tar emot nyanlända elever. Kommunstyrelsen godkänner förslagen på förändringar i ersättningsmodellen och ger barn- och skolnämnden i uppdrag att ta fram och fastställa ett policydokument för integration av nyanlända elever i Lunds skolor. Nyanländpengen ska finansieras med det särskilda anslag som idag går till förberedelseklasser och förändringen påverkar inte nämndernas ekonomiska ramar.

Arbetet mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen fick vid sitt möte en rapport från arbetet enligt den nya handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.Sedan planen fastställdes 2016 har kommunen hanterat cirka tio ärenden tillsammans inom området. De flesta ärenden handlar om konsultation kring hur man ska hantera information, beteenden och annan oro. Alla ärenden har hanterats inom befintliga verksamheter och informationsutbyte sker kontinuerligt med polisens underrättelsetjänst.

Lunds kommun har enligt rapporten en god bild av läget på området och en bra beredskap att, i samverkan, hantera eventuella ärenden.

125 hyreslägenheter ska byggas på Brunnshög

Ett fastighetsbolag får köpa en fastighet i södra delen av Brunnshög för att där bygga 125 hyreslägenheter. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde.

I den nya stadsdelen Brunnshög ska det, när utbyggnaden är helt klar, finnas bostäder och arbetsplatser för runt 40 000 personer. En detaljplan, med blandad bebyggelse av bostäder, kontor, förskola, service och handel, har upprättats.
Nu får fastighetsbolaget Bonava köpa fastigheten Solkatten 1 för drygt 25 miljoner kronor för att bygga 125 hyreslägenheter i olika storlekar. Byggstart är planerad att ske under 2018.

Detaljplan Stora Råby

Kommunstyrelsen yttrade sig vid sitt sammanträde över en ny detaljplan som byggnadsnämnden upprättat för Stora Råby 33:25 med flera – ett område i Södra Råbylund.Planförslaget omfattar byggandet av omkring 540 nya bostäder, gatunät och parkmark och ingår i den tredje och sista utbyggnadsetappen av Södra Råbylund.Kommunstyrelsens säger i sitt yttrande att detaljplanen ger ett välbehövligt tillskott av bostäder och pekar på att det är viktigt att ta hänsyn till att det planeras en grundskola i närheten så att vägkorsningar utformas med hänsyn till yngre skolbarn.

Översiktsplan Öresundsvägen

En fördjupad översiktsplan för Öresundsvägen med omnejd var på kommunstyrelsens bord vid det senaste sammanträdet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planen.
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs bland annat hur området Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge kan utvecklas långsiktigt. Det ska bli en hållbar del av staden med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. I Västerbro föreslås mellan 3 200 till 3 900 bostäder, i Södra Gunnesbo och Norra Värpinge omkring 500 bostäder vardera. I planen föreslås också förstärkningar av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och trafikåtgärder i Mobiliarondellen.

Samrådsgrupp om ny järnväg

I en skrivelse vill liberalerna att Lunds kommun ska kontakta infrastrukturministern för att diskutera att nya järnvägsspår bör dras under marknivå för att värdefulla kulturmiljöer i Lund ska bevaras.
I sitt svar säger kommunstyrelsen att Lunds kommun kommer att ingå i den samrådsgrupp Trafikverket skapat för att diskutera bland annat berörda parters planläggning och informationsutbyte. Från Lunds sida är det kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören som ingår i samrådsgruppen.

Idétävling om observatoriet

Det ska ordnas en idétävling för att samla idéer om vad observatoriet i Stadsparken kan användas till. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde.Syftet med tävlingen är att bjuda in allmänhet och intressenter till att lämna sina idéer och förslag på vilken verksamhet som skulle kunna bedrivas i observatoriet för att få fram genomförbara förslag. Samtidigt ska tidigare inkomna förslag inventeras.

Kommunkontoret får i uppdrag att, tillsammans med stadsbyggnadskontoret, genomföra tävlingen. Kostnaderna för tävlingen beräknas bli 100 000 kronor.

Motion om ensamkommande

En motion och ett Lundaförslag om att ensamkommande barn ska få stanna i Lund även efter 18-årsdagen har två gånger återremitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för fördjupad utredning.

När frågan nu på nytt lämnas till kommunfullmäktige föreslår man att ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun som fyller 18 år eller vars ålder skrivs upp under asylprocessen, ska få stanna i Lund till dess beslut om uppehållstillstånd vunnit laga kraft. Enligt förslaget ska boende för dem ordnas i samverkan med en eller flera ideella aktörer och socialnämnden få 4 miljoner kronor under 2018 för att finansiera verksamheten. Överförmyndarnämnden föreslås få 500 000 kronor. Finansiering ska ske dels med tillfälliga statsbidrag, dels med pengar ur den statliga byggbonus som Lund får under 2018.

Carin Hillåker blir tf kommundirektör från 25 januari

Med anledning av att kommundirektör Anette Henriksson har sagt upp sig som kommundirektör beslutade kommunstyrelsen att utse Carin Hillåker till tillförordnad kommundirektör under perioden 25 januari till 30 augusti. Rekryteringsprocessen för att utse ny kommundirektör har inletts.

Relaterad information