Ärenden från kommunstyrelsen den 7 februari

8 februari, 2018

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari behandlade en lång rad olika ärenden. Här är några av de ärenden som togs upp.

Flygelskolands ombyggnad får vänta

En ombyggnad av Flygelskolan till F-3-skola med ökat antal elever har utretts. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte att denna ombyggnad får vänta. En av anledningarna är att det är så många byggprojekt på gång att det kan bli svårt att genomföra, en annan är att befintliga lokaler för närvarande täcker behovet. Det vore också mer praktiskt att genomföra denna ombyggnad när Brunnshögskolan och Östratornskolan är klara så att Flygelskolans elever kan få plats där under ombyggnadstiden.

Klartecken att bygga ut Parkskolan

Parkskolan ska byggas ut och om för att kunna ta emot 360 elever i årskurserna 7-9. Den ska dessutom vara färdigställd och kunna tas emot senast vid terminsstart höstterminen 2019. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte. Den ombyggda Parkskolan kommer att ta över verksamhet från Svaneskolan där det då kan beredas plats för ett ökat intag av gymnasieelever i Lund, i avvaktan på att första etappen av Hedda Andersson-gymnasiet står klart.
För att göra om Parkskolan till skola för årskurs 7-9 behövs bland annat fler lokaler för NO-ämnen och hemkunskap. Om- och tillbyggnaden beräknas kosta 47 miljoner kronor.

Kulturcheck ska utredas vidare

Vad skulle det kosta att införa en kulturcheck så att elever i Lund kan få individuell musikundervisning? Kommunstyrelsen behandlade igår en utredning som kultur- och fritidsförvaltningen gjort om detta. Bakgrunden är att det är långa köer av unga Lundabor som vill lära sig spela olika musikinstrument. Längst är köerna för de som vill spela piano, fiol och gitarr.

Under kommunstyrelsen igår beslutades att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda om ett musikchecksystem kan utgå från ackreditering av leverantörer.

LKF får bygga i Södra Råbylund

Det blir Lunds Kommuns Fastighets AB som får bebygga fastigheten Pilgrimen i Södra Råbylund. Det har avgjorts efter en markanvisningstävling som genomförts och som kommunstyrelsen godkände vid sitt möte.

Det handlar om 17 500 kvadratmeter som ska bebyggas med mellan 150 och 200 bostäder. Det ska vara en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, där Lunds kommun ska ha rätt att hyra en tredjedel av hyresrätterna.

I tävlingen, där sex fastighetsbolag deltog, har de inkomna förslagen fått poäng avseende gestaltning, miljöprestanda, byggtid och hyreskostnad. Det förslag som LKF hade lämnat in fick högst poäng.

Inget flaskvatten i Lunds kommun

Inget flaskvatten ska serveras eller köpas inom Lunds kommuns verksamheter, interna eller externa möten eller konferenser från och med den första juli i år. Dessutom ska Lunds kommun ansöka om Svenskt vattens hållbarhetsmärkning "Kranmärkt". Det beslutade kommunstyrelsen igår och biföll samtidigt det Lundaförslag som en lundabo lämnat in om att skippa flaskvatten på kommunens möten.