Ärenden från kommunstyrelsen den 4 april

5 april, 2018

På kommunstyrelsens sammanträde den fjärde april 2018 behandlades en stor mängd ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om.

Se det fullständiga mötesprotokollet på Lund.se

”Ett samlat grepp om grundskolorna på Linero, Mårtens Fälad samt Östra Torn för bättre planering och resurseffektivitet”

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunkontoret och barn- och skolförvaltningen i uppdrag ta fram en rapport med förslag på alternativa organisationer för placering av skolorna Linero, Mårtens Fälad samt Östra Torn. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Lunds kommun skriver i en skrivelse till kommunstyrelsen att kommunen bör tar ett samlat grepp om grundskolorna i området för bättre planering och resurseffektivitet. Partierna vill ge kommunkontoret i uppdrag att, i samverkan med relevanta förvaltningar, utreda och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur Mårtenskolan kan återuppbyggas för F-3, 350-enhet, på gamla tomten inklusive delar av sommarlovsparken samt vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra detta. De vill även att Vikingaskolan förblir en F-9-skola, att skolorna på Södra Råbylund respektive Brunnshög byggs som planerat och att övriga befintliga skolor, inklusive friskolor, i östra Lund stad ska beaktas i utredningen avseende lokal- respektive investeringsbehov.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunkontoret tillsammans med barn- och skolförvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen i maj med en sammanställning av huvudalternativen med både för och nackdelar. Vidare instämmer kommunstyrelsen i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att senarelägga färdigställandet av Brunnshögskolan till höstterminen 2023 och avbryta den pågående upphandlingen.

Nytt ridhus i Lund återremitterades

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet om nytt ridhus till kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar.

Kommunen har under en längre tid planerat för att ersätta den nuvarande kommunala ridanläggningen då den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. Förslaget är att det nya ridhuset ska ligga norr om Norra Fäladen på Ladugårdsmarken. Planen är att Lunds civila ryttarförening ska hyra och driva anläggningen som kommer ha plats för fler hästar än idag. Anläggningen kommer att ha två ridhus, varav ett med läktare, stall, ridbanor utomhus, hagar, paddockar, gödselanläggning, foderbyggnad, maskinhall, administrationsbyggnad, café, dagvattendamm och ridvägar. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya anläggningen. Enligt preliminär tidplan ska anläggningen vara klar att tas i bruk den 1 juni 2020. Nu fick kommunkontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar.

Anna Borgius ny förvaltningsdirektör på Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Anna Borgius till ny förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen. Anna Borgius kommer närmast från en tjänst i Svedala kommun där hon sedan 2011 är socialchef. Anna Borgius är utbildad socionom och 2016 var hon en av åtta som nominerades till priset ”Årets offentliga chef”. Anna Borgius börjar sin tjänst som förvaltningsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun den 20 augusti 2018.

Utveckling av Stadshallens ”Från finrum till vardagsrum”

Stadshallens lokaler i Lund är i stort behov av renovering, modernisering och uppfräschning. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 163 miljoner kronor för projektet.

Kommunstyrelsen beslutade också att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för projektet samt att adjungera presidierna i servicenämnden samt kultur- och fritidsnämnden i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutade även att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att besluta om åtgärder i Stadshallen i enlighet med tidigare beslut om målbild och konceptet ”Från finrum till vardagsrum”, med framtida möjlighet inkludera ”Spegla hela Lund”, samt påbörja anbudsupphandlingar.

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med förslag till kommunstyrelsen när det gäller driftsform och operatör samt principiell gestaltning och driftskalkyl. Kommunstyrelsen beslutade också att serviceförvaltningen arbetar i projektet på uppdrag av den politiska styrgruppen.

Klimatpolitiskt råd införs i Lunds kommun

För att öka kunskap och debatt gällande klimatfrågan och för att kunna göra en oberoende bedömning av kommunens samlade politik för att nå klimatmålen har kommunstyrelsen beslutat att införa ett klimatpolitiskt råd. Rådet, Lunds kommuns klimatpolitiska råd, ska i huvudsak arbeta enligt den modell som föreslagits på nationell nivå av Miljömålsberedningen. Rådet ska bestå av sex till åtta experter med tvärvetenskaplig kompetens och förväntas tillföra kunskap som inte finns i den kommunala organisationen idag. Rådet förväntas stärka Lunds kommuns innovativa förmåga på klimatområdet och verka för ökad kunskap och debatt bland allmänheten om klimatproblemen.

För 2018 har miljö- och hälsoutskottet beslutat att avsätta 185 000 kr ur miljöanslaget 2018 för uppstart av Lunds klimatpolitiska råd. En utvärdering av rådet ska göras efter fyra år.

Dialog med Genarpsborna om medborgarhusets framtid

Föreningar i Genarp har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen med frågor kring Medborgarhuset i Genarps framtid Syftet med skrivelsen är att uppmana Lunds kommun att inleda en dialog med Genarpsborna om Medborgarhusets framtida utveckling

Kommunstyrelsen beslutade att medborgarhuset i Genarp ska fortsatt ägas av Lunds kommun i syfte att stärka Genarps utveckling. I beslutet ingick också att ge styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden i uppdrag att fortsätta dialogen med Genarpsborna om Medborgarhuset i Genarps framtid, tillsammans med företrädare för servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Undertecknande om samverkansavtal för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

Kommunstyrelsen har beslutat att underteckna ett samverkansavtal gällande höghastighetsjärnväg. Byggstarten av tågsträckan Hässleholm – Lund ska ske under planperioden 2018-2029 enligt ett direktiv från regeringen. Som ett led i arbetet har Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Hässleholms kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun och Lunds kommun tagit fram förslag till gemensamma utgångspunkter och intentioner i en samverkansöverenskommelse som benämns Samverkan höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund.

Skrivelse från Liberalerna om ordningen på biblioteken

Liberalerna föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att bibliotekschefer ska få möjlighet att fatta beslut om att neka personer inträde till biblioteket under en viss tidsperiod vid misskötsamhet också indraget lånekort. Liberalerna vill och uppdra åt kommunkontoret att kartlägga biblioteksanställdas arbetsmiljö i Lunds kommun. Kommunkontoret skriver som svar i tjänsteskrivelsen att det inte är en fråga för kommunstyrelsen utan en fråga för kultur- och fritidsnämnden. Kommunkontoret skriver också att det kan det finnas anledning att framföra att Justitieombudsmannen (JO) riktat kritik mot en kommunal nämnd för att ha förklarat en person icke välkommen att besöka kommunens bibliotek. I bibliotekslagen står det att kommunens bibliotek ska vara öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen beslutade att skrivelsen ska överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.