Ärenden från kommunstyrelsen 2 maj 2018

3 maj, 2018

En ny arbetsmiljöpolicy, kommunens delårsrapport och upprustning av Folkparksbyggnaden i Folkparken. Det var några av ärendena som behandlades av kommunstyrelsen den andra maj 2018.

Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om.

Se det fullständiga mötesprotokollet samt kallelsen till mötet

Pengar till upprustnings av kulturhuset i Folkparken

Folkparksbyggnaden i Folkparken behöver rustas upp och anpassas för att kunna ta tjäna som evakueringslokaler för Kulturskolan när Stadshallen byggs om. Renoveringen av Stadshallen och den kommande rivningen av Svaneskolans aula gör att Kulturskolan behöver nya lokaler. Kommunstyrelsen beslutade därför under mötet att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra ombyggnation och anpassning av Folkparksbyggnaden för sex miljoner kronor. Syftet är att rusta upp byggnaden så att Kulturskolans verksamhet för dans, teater och orkestrar ska kunna bedriva verksamhet där.

Kommunstyrelsen beslutade också efter ett yrkande från Förnya Lund att ge Kommunkontoret i uppdrag att redovisa förslag till långsiktig användning och finansiering av folkparken och att kommunkontoret ska redovisa en plan för det totala lokalbehovet och lokalplaneringen för kulturlokaler gällande användning och ekonomi. Uppdragen ska redovisas för kommunstyrelsen senast i augusti 2018

Delårsrapport för Lunds kommun

Lunds kommun växer och vi blir allt fler kommuninvånare. Detta får konsekvenser för kommunens ekonomi. Allt fler barnfamiljer boskatter sig i Lund och allt fler barn börjar i kommunens förskolor och grundskolor.

Under året upprättas två delårsrapporter. Den första delårsrapporten som presenterades för kommunstyrelsen under mötet i maj innehåller en prognos för det ekonomiska utfallet för året. Kommunen prognostiserar ett resultat på minus 11 miljoner kronor för 2018, vilket är 29 miljoner kronor sämre än budget. Störst avvikelse finns i Barn- och skolnämnden som förväntas visa ett underskott om 56 miljoner kronor. Det handlar om att fler barn börjar i förskolan och fler elever i grundskolan än vad som tidigare lagts in i budgeten.

Helårsredovisningen visar att antalet anställda blir fler i kommunen. Under det senaste året har antalet anställda ökat med cirka 300 personer och det är främst inom skolan och vård- och omsorg. Delårsrapporten visar också att sjukfrånvaron är fortsatt hög, 9,1 procent de första två månaderna. Det finns dock tendenser till att det hälsofrämjande arbetet ger positiva effekter. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten.

Ärendet om Lund som MR-stad ska utredas vidare

Kommunstyrelsen beslutade i går att återremittera ärendet om Lunds arbete för att kunna bli en MR-stad. Beslutet innebär bland annat att konsekvenserna för kommunens verksamheter ska förtydligas.

Lunds kommun samverkar sedan 2016 med Raul Wallenberg institutet för att utveckla ett systematiskt arbetssätt i kommunen gällande frågor som rör mänskliga rättigheter. Målet är att Lund ska kunna utnämnas till en MR-stad som första kommun i landet. För bli en MR-stad krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Den struktur för MR-arbetet som arbetats fram av kommunkontoret och övriga förvaltningar handlar bland annat om kunskapshöjande insatser och om hur kommunens ska kunna arbeta med människorättsfrågor i kommunens alla verksamheter. Efter ett yrkande från L, M, C, KD och FNL beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommunkontoret för att förtydliga vad utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret för kommunens verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan innebära för kommunens förvaltningar samt att kommunkontoret preciserar hur de 200000 kronor som föreslås avsättas för kunskapshöjande insatser kommer att användas.

Avslag för motion om tiggeriförbud

Sverigedemokraterna i Lund har i en motion yrkat att kommunfullmäktige ska lägga till en text i de lokala ordningsföreskrifterna om att förbjuda tiggeri på Clemenstorget, Stortorget och på kommunens mark i anslutning till järnvägsstationen.

Frågan om så kallat tiggeri är aktuell såväl på nationell som på lokal nivå och kommunkontoret har utrett de juridiska förutsättningarna för frågan. Det finns liknande rättsfall runt om i Sverige som kommunens jurister gått igenom med anledning av Sverigedemokraternas motion. Kommunkontorets bedömning är att ett beslut i enlighet med förslaget i motionen inte skulle vara att anse som förenligt med ordningslagen därför att det passiva insamlande av pengar motionen inriktar sig på att förbjuda orsakar ordningsstörningar som motiverar ett sådant förbud.

Kommunstyrelsen beslutade därför under mötet att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Dataskyddsombud för Lunds kommun utsedd

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskydssförordningen, GDPR, i kraft. GDPR innebär bland annat ett starkare skydd för personuppgifter och ställer krav på kommunen att utnämna ett dataskyddsombud. På kommunkontoret arbetar sedan den 1 januari 2018 en jurist vid namn Maria Skogh för att hantera kommunens anpassning till den nya dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen beslutade på mötet att utse Maria Skogh till dataskyddsombud för Lunds kommuns samtliga nämnder.

Ny arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att anta en arbetsmiljöpolicy för de anställda i Lunds kommun. En bra arbetsmiljö är viktig såväl för att skapa goda arbetsvillkor för kommunens anställda som för att stärka Lund som en attraktiv arbetsgivare.

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 framkom att Lunds kommun saknar kommunövergripande arbetsmiljömål. En del i arbetet med att ta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för Lunds kommun har varit att ta fram en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy eftersom en sådan har saknats. En sådan har nu tagits fram och kommunstyrelsen beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att anta arbetsmiljöpolicyn.